Anasayfa
Tercüme
Forum
Soru Bankası
Arapça İlk Adım
Teknik Ayarlar
İrtibat
Arabic TV | Arapça TV Onlinearabic.net | Forum Onlinedil.net | Dersler
Doküman Deposu
Araça ile ilgili yüzlerce dokümanı ücretsiz indirebilirsiniz.
İncelemek istediğiniz dokuman kategorisini aşağıdan seçiniz:


Araþtýrma Yazýlarý / Tezleri
Bu kategoride 51 adet doküman paylaşılmıştır.
Siz de elinizdeki dokümanları diğer Arapça meraklılarının istifadesine sunmak isterseniz yandaki
"Doküman Paylaşım Formu"nu doldurabilirsiniz!

Cubran Halil Cubran'ın "Ban'lı Marta" Adlı Öyküsü - Nevin Karabela
Gönderen: Nevin Karabela / Akademisyen
Boyut: 127488 KB
XIX. yüzyılın sonlarına doğru Lübnan ve Suriye’den Amerika’ya göç edenler olmuştur. Bunlar orada teşkilatlanarak “Mehcer Edebiyatı” (Göçmen Edebiyatı) adıyla bilinen bir edebî grubu oluşturmuşlardır .Bu grubun temsil-cileri eserlerinde kullandıkları dil, üslup, işledikleri konular açısından keli-menin tam anlamıyla yenilikçidirler . Göçmen edebiyatı‎n‎ın en önde gelen yazarlarından olan Cubrân Halîl Cubrân (1883-1931) aynı zamanda çağdaş Arap edebiyatında romantizm akımının öncüsüdür. Hatta onun romantizminin İngiliz ve Fransız şâirlerden neredeyse farksız olduğu kabul edilmektedir.
Arap Yazısının Ortaya Çıkışı (I) - Kemal Tuzcu
Gönderen: Kemal Tuzcu / Akademisyen
Boyut: 70656 KB
Arap coğrafyası ve çevresinde elde edilen arkeolojik bulgular sonuncunda Arap yazısının başlangıcıyla ilgili genel olarak iki görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki Arap yazının Kuzey Sami alfabelerinden olan Ârâmî-Nabatî alfabelerinden türediği, diğeri ise Güney Arabistan’da ortaya çıkan ve Güney Sami alfabelerinden biri olan Himyerî ya da Musned adı verilen bir yazıdan türediğidir. Bu alfabelerle yazılmış yazıtları örneklendirip incelemeden önce müsteşriklerin bu konudaki araştırmalarını yönlendirmiş olan, klasik Arap kaynaklarında Arap yazısının ortaya çıkışıyla ilgili rivayetleri nakletmek, onların genel olarak Arap yazısının kökenleri ve ortaya çıkışı konusunu nasıl değerlendirdiklerini yansıtmak doğru olacaktır.
Selame Musa ve Arap Dili Üzerine Görüşleri - Bedrettin Aytaç
Gönderen: Bedrettin Aytaç / Akademisyen
Boyut: 89088 KB
Kıpti kökenli Mısırlı yazar Selâme Mûsâ (1887-1958), edebiyat,dil, tarih, sosyoloji, psikoloji konularındaki fikir yazıları ile tanınmış bir dü-şünce adamı ve gazetecidir. Mısır’ın Nil Deltası’ndaki Zakâzîk kentinde, yüksek derecede bir memur babanın oğlu olarak durumu iyi sayılabilecek bir ailede dünyaya gelmiştir. Babasını küçük yaşta kaybeden Selâme, ilk öğrenimini Zakâzîk’teki bir Kıpti ilkokulunda, orta öğrenimini ise Kahi-re’de tamamlamış, Londra’da ekonomi dalında yükseköğrenime devam etmiştir. Meslek olarak yazarlığı seçmiştir . I. Dünya Savaşı’nın büyük kısmında İngiltere ve Fransa’da bulunmuş, Mısır’a döndükten sonra 1923-29 yılları arasında, Corcî Zeydân’ın kurduğu el-Hilâl dergisinin e-ditörlüğünü yapmıştır. 1929’da kendi dergisi el-Mecelle el-Cedîde’yi kur-muş,1942’ye kadar bu dergiyi çıkarmıştır.
Muarreb Kelimelere Dair Yazılan Eserler Sözlükler - Mehmet Yavuz
Gönderen: Mehmet Yavuz / Akademisyen
Boyut: 79872 KB
Arapça'daki yabancı kelimelerin tespitiyle ilgili çalışmaları I. (VII.) asrın ilk yarısına kadar götürmek mümkündür. Zira bu devirden itibaren mahalli lehçelerden, akraba veya yabancı dillerden Kur’an’a ve fasih dile geçmiş olan kelimeler üzerinde durulduğu ve bu konuda birtakım görüşlerin ortaya atıldığı ve bazı hararetli tartışmaların yapıldığı bilinmektedir. Başta gramer (sarf-nahiv) olmak üzere Arap diliyle ilgili diğer ilim dallarında olduğu gibi "mu‘arreb" konusunun gündeme gelişi ve bu sahadaki ilk ve temel eserlerin ortaya çıkış amacı hiç kuşkusuz Kur'an metninin doğru okunup/yazılıp doğru anlaşılmasını sağlamak olmuştur. Bu amaç doğrultusunda da Arap dilcileri, ilk dönemlerden itibaren Arap dilinin çeşitli yönleriyle alakalı önemli eserler kaleme aldıkları gibi, muarreb konusunda da bugün bile öneminden bir şey kaybetmeyen değerli çalışmalar yapmışlardır.
Yabancı Kelimenin Arapçada Kullanışı veya Tanınmasındaki Ölçüler - Mehmet Yavuz
Gönderen: Mehmet Yavuz / Akademisyen
Boyut: 92672 KB
Arap dil biliminin en eski ve en temel konularından biri olan ta´rîb = تَعْريب terimi, ‘arab = عَرَب maddesinden tef´îl = تَفْعِيل tartısının masdarı olup “Arapçalaştırma” ve “başkasına Arapça öğretme” anlamlarına gelmektedir . “Arapçalaştırma” anlamında bir deyim olarak daha çok tef´îl, “Arapçalaştı-rılmış” anlamında ise yine bu tartının edilgen ortacı olan “mu´arreb” مُعَرَّبte-rimi kullanılmıştır. Başta gramer (sarf-nahiv) olmak üzere Arap diliyle ilgili diğer ilim dallarında olduğu gibi Arapça’da yabancı kelimeler (mu´arreb) meselesinin gündeme gelişi ve bu saha etrafında cereyan eden tartışmalar ve yapılan ça-lışmaların temel amacı hiç kuşkusuz Kur’an metninin doğru okunup/yazılıp doğru anlaşılmasını sağlamak olmuştur.
Araplarda Etimoloji Çalışmaları - Kemal Tuzcu
Gönderen: Kemal Tuzcu / Akademisyen
Boyut: 73728 KB
Dil morfolojisi olarak, Batı dillerinde “derivation”, “etymology”, “metaplasm” adları verilen bilim dalının Arapça karşılığı “iştikâk”tır. Arapça bükünlü bir dildir. Yani üçlü ya da dörtlü harflerin oluşturduğu köke yeni harfler eklemek ya da çıkarmak suretiyle yeni anlamların elde edildiği bir dildir. İşte Arapçada “ilmu’l-iştikâk” olarak adlandırılan bu bilim, anlamda ilgi olması şartıyla bir sözcükten başka bir sözcük türetmek ve sözcükler a-rasındaki türeme ilişkilerini belirli kurallar içinde ortaya koymaktır.
Abdurrahmân Eş-Şarkâvî’nin El-Ard Adlı Romanı - Musa Yıldız
Gönderen: Musa Yıldız / Akademisyen
Boyut: 95744 KB
Mısır’da köylülerin ağalık sistemine ve baskıcı yönetime karşı verdikleri mücadelelerini konu edinen ‘Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin el-Ard (“Toprak”) adlı ilk romanı 1954 yılında yayımlandı . ‘Abdurrahmân eş-Şarkâvî, 10 Kasım 1920 tarihinde el-Munûfiyye eyaletinin Şebîn el-Kûm şehrinin ed-Dellâtûn köyünde kültürlü bir ailede dünyaya geldi . ‘Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin dünyaya geldiği yıllar, işgalci İngilizlere karşı Mısır’da bağımsızlık hareketlerinin oldukça yoğun bir şekilde yaşandığı yıllara rastladı. 1919 yılı başlarında, daha önce Eğitim Bakanı olarak birkaç yıl görev yapmış olan Sa‘d Zağlûl (1860-1927)’ün önderliğinde bütün yurtta İngilizlere karşı toplu bir ayaklanma başlamıştı. Bu ayaklanmaların sürmesi ve halkın mücadeleye devam etmesi sonucu İngiltere, 28 Şubat 1922 tarihinde Mısır’ın bağımsızlığını ilan etmek zorunda kalmıştı
Mısırlı Tarihçi ve Yazar Ahmed Emin'in (1878-1953) İstanbul Anıları - Hüseyin Yazıcı
Gönderen: Hüseyin Yazıcı / Akademisyen
Boyut: 119808 KB
Mısırlı bir tarihçi ve yazar olan Ahmed Emîn , Kahire’de orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimine babasının yanında başladı. İlkokulu bitirince, bir süre Ezher Üniversitesi’nde okudu. Daha sonra Kadı Mektebi'ne girdi ve buradan mezun oldu. Çeşitli yerlerde öğretmenlik ve yargıçlık yaptı. 1936 senesinde Kahire Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak girdi. 1939 senesinde de adı geçen fakültenin dekanı seçildi. 1945 senesinde ise, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür İdaresi Müdürü olarak görev aldı. 1947 yılında Dimeşk (Şam) Arap Dil Kurumu’na üye olarak seçildi. 30 yıl kadar Tercüme Telif ve Neşir Kurumu’na başkanlık etti.
Arap Şiirinde Şehirlere Hiciv - M. Faruk Toprak
Gönderen: M. Faruk Toprak / Akademisyen
Boyut: 83456 KB
Arap Edebiyatında, şehirler için söylenen methiyeler, şehirlerin kaybe-dilmesi üzerine söylenen mersiyeler ve şehirlere olan hasreti dile getiren öz-lem şiirlerinin yanı sıra şehirler için söylenmiş hicviyeler de vardır. Diğer tür-lere nazaran sayıca daha az olan bu hicviyeler, beyit sayısı bakımından da azdır. Söyleniş sebepleri arasında, bir şehri beğenmeme, halkından zarar ve eziyet görme, orada umduğunu bulamama vs. sayılabilir. Şehirlere hiciv türünde tesbit edebildiğimiz ilk şiirlerden birisi, İslâmi dö-nemde en-Necâşî el-Hârisî adıyla tanınan Kays b. Amr tarafından söylenmiş olup Kûfe şehrini hedef almakta, bu arada Kûfeliler de yerilmektedir. Şair, Ramazan’da yemek yediği için Hz. Ali tarafından değnek cezasına çarptırılıp ardından halka teşhir edilince, hıncını Kûfe şehrinden ve halkından alır
Gramer Çalışmalarını Başlatan Amiller ve İlk Çalışmalar (II./VIII. Asrın Sonuna Kadar) - Mehmet Yavuz
Gönderen: Mehmet Yavuz / Akademisyen
Boyut: 108544 KB
GRAMER ÇALIŞMALARINI BAŞLATAN AMİLLER VE İLK ÇALIŞMALAR (II./VIII. ASRIN SONUNA KADAR) Mehmet Yavuz•
Türkçede Fiil Çekimleri ve Arap Öğrencilere Öğretimi - Candemir Doğan
Gönderen: Candemir Doğan / Akademisyen
Boyut: 408543 KB
Özet Bu makale Arap öğrencilere Türkçe fiil çekimlerinin öğretiminde karşılaşılan problemleri belirlenme ve çözüm yolları bulmayı hedefliyor. Türkçenin iletişim dili olarak öğretiminde fiil çekimlerinin önemini vurguluyor. Arapça zamanlarla karşılaştırmalı öğretimin esaslarını, hedef dil ile anadil arasında eylem zamanlarında birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleri belirlenmeye çalışıyor. Karşılaştırmayı örnek fiil çekim tabloları üzerinde gösteriyor. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan problemlere değiniyor ve çözüm yolları arıyor. Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçede zamanlar, fiil çekimleri, Arapçada zamanlar, karşılaştırmalı zamanlar, Arapça ve Türkçede fiiller
Anadolu Selçukluları Devrinin Arapça Yazan Önde Gelen Müellifleri - Mehmet Yavuz
Gönderen: Mehmet Yavuz / Akademisyen
Boyut: 143360 KB
Özet: Bu çalışmada Anadolu Selçukluları devrinde Arapça eser yazan müelliflerin önde gelenleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Bun-lara geçmeden önce de devrin siyasi, sosyal ve kültürel durumu ele alınmış, gerek Anadolu Selçukluları, gerekse aynı dönemler-de Anadolu’nun farklı bölgelerinde hüküm süren Artuklular, Danişmendliler ve Mengücükler gibi beyliklerin yöneticilerinin sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Anahtar kelimeler: Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Arapça yazar, Anadolu
Arap Dilinde Tağlib Sanatı ve Örnekleri - Yasin Kahyaoğlu
Gönderen: Yasin Kahyaoğlu / Akademisyen
Boyut: 180736 KB
Özet: Bu çalışmada; Arap Dilinde Tağlib Sanatı ve Örnekleri konusu ele alınmıştır. Arapça’da tağlib: Aralarında benzerlik bulunan iki isimden birini diğerine tercih etmektir. Misal: Valideyn: Anne ve baba. Bu örnekte ‘Valid’ kelimesi ‘Valide’ kelimesine galib olmuştur. Kamereyn: Ay ve Güneş. Bu örnekte de ‘Kamer’ kelimesi ‘Şems’ kelimesine tağlib edilerek Kamereyn olmuştur.Başta Kur’an ve Hadis olmak üzere pek çok kaynakta yer alan tağlib; Araplar tarafından telaffuz kolaylığı amacı ile kullanılmıştır. Çükü dilde kolay olan lafzı tercih etmek Arapların bir geleneğidir. Bir dil kuralı olarak literatüre geçen tağlib, Tükçe’de de kullanılmıştır. Haremeyn: Mekke ve Medine. Ebeveyn: Anne ve baba. Anahtar kelime: Tağlib, Kamareyn. Valideyn
Sultan Selahaddin ve Onun Etrafında Gelişen Arap Şiiri - İbrahim Yılmaz
Gönderen: İbrahim Yılmaz / Akademisyen
Boyut: 133632 KB
Özet: Bu makalede, Eyyûbî Devleti’nin kurucusu Sultan Selâhaddîn devrinde ve onun etrafında Arap şiirinin gelişme seyri incelenmek is-tenmiştir. Onların yaşadığı devir, Arap edebiyatı özellikle de şiiri açı-sından gözlemlenmiş, hangi şairlerin onların etrafında olduğu tespit edilmeye çalışılmış, bu şairlerin şiirleri ve tarihî veriler ışığında devrin edebî, kültürel ve siyasî yapısı hakkında önemli ip uçları elde edilmek istenmiştir. Arap olmamalarına rağmen yönetimde bulunan insanların, Arap diline ve kültürüne sahip çıktıkları görülmüş, Sultan’a yakın olan şairlere temas edilmiş, sevdiği şiirler ele alınmış, ailesi içerisinde şiir söyleyen şahsiyetlerin şiirlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak bu devirde, Arap şiirinin geliştiği gözlemlenmiş, İbn Senâ el-Mulk gibi ünlü şairlerin Selâhaddîn’i öven şiirler söylediği, hatta yapılan seferlerde şairlerin şiirleri ile hükümdara hedef gösterdiği tespit edilmiştir. Devrin en ünlü şair ve edipleri, Eyyûbî Devleti’nden gerekli yardımı görmüşler, ürün-lerini daha rahat ortamda yazma imkânı bulmuşlardır. Anahtar kelimeler: Sultan Selâhaddîn, Haçlı Seferleri, şiir,‏ şairler.
Arap Göç Edebiyatında Aforizmalar - Muammer Sarıkaya
Gönderen: Muammer Sarıkaya / Akademisyen
Boyut: 160768 KB
Özet: Bir duygu veya düşüncenin kısa ve özlü ifadelerle anlatımı demek olan aforizmanın ilk örneklerine ilmî, felsefî ve kültürel eserlerde, dağınık olarak rastlanmaktadır. Ancak 17. yüzyıl başlarından itibaren aforizma, Batı’da bağımsız bir yazın türü olarak ortaya çıkmış ve Lübnan’dan Amerika’ya göç eden Hıristiyan Arap yazarlar aracılığıyla Arap dünyasına geçmiştir. Bu ça¬lışmada aforizmanın tanımı yapıldıktan sonra, birbirine yakın türler olmaları bakımından aforizma, mesel (atasözü) ve epigramla karşılaştırılmış, aforiz¬manın Araplardaki ilk temsilcileri olan er-Reyhânî, Cibrân ve Nu‘ayma’nın aforizmaları incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Aforizma, Arap Göç Edebiyatı, er-Reyhânî, Cibrân, Nu‘ayma
Arapçada Dua Üslübu - Ahmet Bostancı
Gönderen: Ahmet Bostancı / Akademisyen
Boyut: 211456 KB
Özet: Bu çalışmada yeryüzünün yaşayan en köklü dillerinden biri olan Arapçada duanın nasıl ifade edildiği konusu üzerinde durulmaktadır. Arapçada bazıları meşhur bazıları da pek bilinmeyen pek çok dua üslûbu (formu) bulunmaktadır; yaygın kanaatin aksine Arapçadaki dua formları bir kaç meşhur şekilden ibaret değildir. Özellikle klâsik Arapçada dua anlamında yaygın olarak kullanılan çok sayıda kalıp ifade yer almaktadır. Bunların büyük bir kısmı günümüz Arapçasına intikal etmemiştir. Ancak özellikle klâsik metinler içerisinde bunlar varlıklarını devam ettirmektedirler. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde de pek çok ve çeşitli dua ifadesi yer almaktadır. Bunların doğru anlaşılması Arapçadaki dua formalarının doğru anlaşılmasıyla ilintilidir. Anahtar kelimeler: Dua, Arapça, Dua Üslûbu
Kuran Tefsiri Açısından İlk Arap Lügati Kitabul Ayn'ın Değerlendirilmesi - İbrahim H. Karslı
Gönderen: İbrahim H. Karslı / Akademisyen
Boyut: 218624 KB
Özet: el-Halîl b. Ahmed’in (100-175h.) Kitabu’l-‘Ayn’ı ilk Arap lügati kabul edilmektedir. Eserde yaklaşık 520 ayete atıfta bulunulmaktadır. Ayetlerde geçen kelimelerle alâkalı açıklamaları dilbilimsel tefsir olarak kabul edebili¬riz. Dolayısıyla müellifi de bu akımın öncülerinden biri olarak düşünebiliriz. Ayrıca müellif, rivayet tefsiri, Kur’ân’ın peygambere indirilişi, kırâat, sebeb-i nüzul, mubhemâtu’l-Kur’ân, el-vücûh gibi konularda da bazı bilgiler ver¬mektedir. Müellifin ilahi sıfatlarla ilgili ayetleri te’vil etme görüşüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sünnî düşünceye mensup olduğu göz önünde bulun¬durulduğunda, bu husus, tefsir ve kelâm tarihi açısından önemli hale gel¬mektedir. Anahtar kelimeler: el-Halîl b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, dilbilimsel tefsir, rivayet tefsiri
Arap Kültürünün İzinde Arapçada Çekirdek Kelime Kadrosu Sorunu - Soner Gündüzöz
Gönderen: Soner Gündüzöz / Akademisyen
Boyut: 139264 KB
Özet: Bu makalenin temel konusu, Arapçanın temel yapısını korumakla kalmayıp, kültürel bilinç altını muhafaza etmiş olan; hatta dondurmuş olan tarihsel kelimeler ile ilgilidir. Arapçadaki kelime kadrosu bazı Arap dilcileri tarafından ihmal edilse de gerçekte bu, önemli bir filolojik sorundur. Öncelikle bu çalışma kültürlerdeki ‘kültürel öz’ hakkında genel bir bilgi vermektedir. Daha sonra makalede Arapçadaki çekirdek kelime kadrosunun ortaya çıkmasında etkili olan kutsal dönem ihdası, coğrafi konum, kelimeleri koruyan anlamlar, dilde işlek olan kelimelerin seyrek kullanılanlar üzerindeki olumsuz etkileri, yanlış algılama ve kelime ölümü gibi nedenler inceleme konusu yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Arap kültürü, bilinçaltı, çekirdek kelime kadrosu.
Abbasiler Dönemi Tercüme Faaliyetlerinin Arap Edebiyatına Etkisi - M. Akif Özdoğan
Gönderen: M. Akif Özdoğan / Akademisyen
Boyut: 146944 KB
Özet: Tarihte her medeniyet, bilgi ve kültür birikimini önceki medeniyetler¬den veya aynı dönemdeki medeniyetlerle iletişim ve irtibat kurmak suretiyle kendi dillerine nakl ve tercüme yoluyla aktarmışlardır. Bilgi aktarımında en önemli rolü, tercüme faaliyetleri yapar. Milletler, kendi bilgilerini, tercüme faaliyetleri ile elde ettikleri bilgilerle kaynaştırarak yeni ürünler elde ederler. Emevîlerle başlayıp, Abbâsîlerde zirveye ulaşan tercüme faaliyetleri vasıta¬sıyla İslâm dünyasına giren felsefe, mantık ilmi ve Aristo’nun Poetika ve Retorik adlı eserleri ile Fars ve Hint kültürlerinden yapılan tercümelerin Arap edebiyatına metodolojik içerik yönünden önemli etkileri olmuştur. Ede¬biyatın, belâgat, şiir, edebî tenkit ve nesir alanlarında kavramlar ortaya ko¬nulup, tarifleri yapılmış, konular sistematik halde tasnif edilmiştir. Edebiyat, tabiîlik devresinden sanat ve ilim dönemine geçiş yapmıştır. Anahtar kelimeler: Tercüme faaliyetleri, Arap edebiyatı, etki.
İbranicenin Gelişmesinde Arapçanın Katkısı - Avram Galanti - Nurettin Ceviz - Musa Yıldırım
Gönderen: Nurettin Ceviz / Akademisyen
Boyut: 92160 KB
Özet: Bu çalışmada, XIX. yüz yılın ikinci yarısına kadar ölü bir dil olan İbranicenin hızla, yaşayan bir dil hâline gelişi süreci ele alınmaktadır. İbranicenin kısa tarihçesinin ardından, dünyanın çeşitli bölgelerinde dağınık hâlde bulunan dil sahiplerinin, İbraniceyi yeniden kullanılan bir dil hâline getirmeleri esnasında hangi faktörlerin etkili olduğu ve bu arasında Arapça’nın neden ve nasıl en önemli faktör olarak öne çıktığı üzerinde durulmaktadır. Anahtar Kelimeler: İbranice, Arapça, Süryanice, Aramca, Yahudiler.
Abbasiler Dönemi Tercüme Faaliyetlerinin Arap Edebiyatına Etkisi - M. Akif Özdoğan
Gönderen: M. Akif Özdoğan / Akademisyen
Boyut: 146944 KB
Özet: Tarihte her medeniyet, bilgi ve kültür birikimini önceki medeniyetler¬den veya aynı dönemdeki medeniyetlerle iletişim ve irtibat kurmak suretiyle kendi dillerine nakl ve tercüme yoluyla aktarmışlardır. Bilgi aktarımında en önemli rolü, tercüme faaliyetleri yapar. Milletler, kendi bilgilerini, tercüme faaliyetleri ile elde ettikleri bilgilerle kaynaştırarak yeni ürünler elde ederler. Emevîlerle başlayıp, Abbâsîlerde zirveye ulaşan tercüme faaliyetleri vasıta¬sıyla İslâm dünyasına giren felsefe, mantık ilmi ve Aristo’nun Poetika ve Retorik adlı eserleri ile Fars ve Hint kültürlerinden yapılan tercümelerin Arap edebiyatına metodolojik içerik yönünden önemli etkileri olmuştur. Ede¬biyatın, belâgat, şiir, edebî tenkit ve nesir alanlarında kavramlar ortaya ko¬nulup, tarifleri yapılmış, konular sistematik halde tasnif edilmiştir. Edebiyat, tabiîlik devresinden sanat ve ilim dönemine geçiş yapmıştır. Anahtar kelimeler: Tercüme faaliyetleri, Arap edebiyatı, etki.
Türkiye'de Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (II-1956-2004) - M. Vecih Uzunoğlu
Gönderen: M. Vecih Uzunoğlu / Akademisyen
Boyut: 393728 KB
Özet: Bu çalışmada, 1956–2004 yılları arasında Türkiye’de Arap dili ala¬nında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin künye bilgileri verilmiştir. 2004 yılına kadar söz konusu alanda 244 yüksek lisans ve 140 doktora tezi yapılmıştır. Tezlerin yıllara, üniversitelere ve danışman öğretim üyelerine göre dağılımı tablolar hâlinde verildikten sonra tezlerin künye bilgilerini içe¬ren liste sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Arap Dili, Yüksek Lisans, Doktora, Tez, Türkiye.
Nazım ve Nesir Teorileri Açısından Klasik Arap Şiirine Genel Bakış - Nurullah Yılmaz
Gönderen: Nurullah Yılmaz / Akademisyen
Boyut: 135168 KB
Özet: Bu çalışmada, edebî tenkit çerçevesinde edebî tür olarak klâsik Arap şiiri ele alınıp bu bağlamda sözün ifade edilişinde şiir ve nesir sanatının işlevselliği irdelenmiş, aynı zamanda Klâsik Arap Edebiyatı’nda dönüm noktası teşkil eden bazı meşhur edip ve şairlerin şiir hakkındaki görüşleri etrafında bugün bile birçok edebî çevrelerde tartışma konusu olan söz söyleme sanatında şiirin ne derece belirleyici olduğu konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Makalede farklı görüşler ele alınıp incelenirken yazı sanatının iki temel türü olan şiir ve nesrin birbirlerine karşı herhangi bir şekilde üstünlüğüne dair kesin bir vurgu yapılmamış, bu iki edebî tür arasındaki etkileşim süreci ön plana çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Nazım, nesir, vezin, kafiye, şiir tenkidi
Arap Harfleriyle Yazım Zorluğu İddiası ve Bunlara Verilen Cevaplar - Şükran Fazlıoğlu
Gönderen: Şükran Fazlıoğlu / Akademisyen
Boyut: 151040 KB
Özet: XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılı oryantalistler, düzenli bir biçimde, Arap harfleriyle yazmanın zorluğunu gündemde tutarak Arap aydın ve yazarlarını ya Latin alfabesine geçişe ya da mevcut alfabede çeşitli değişiklikler yapmaya teşvik etmişlerdir. Bu teşvik neticesinde, bazı Arap yazarlar Arap harfleri yerine Latin alfabesinin kullanılmasını öngören tekliflerde bulunmuş; bazıları ise, harekelerden ve harf benzerliğinden kaynaklanan zorlukları gidermeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Dönemin siyasî sömürgeciliğinin bir ürünü olan bu çalışmalar hedefleneni gerçekleştirememişlerse de Arap dünyasını uzun süre meşgul etmeyi başarmışlardır. Anahtar kelimeler: Arap dili, Arap alfabesi, Latin alfabesi, hareke sorunu, fasih ve ammî dil.
Mutenebbi'den önce Şiir (I) Şerafeddin Yaltkaya - Musa Yıldız- Nurettin Ceviz
Gönderen: Musa Yıldız / Akademisyen
Boyut: 262144 KB
Özet: Bu çalışmada, miladî X. yüzyılda yaşamış ünlü Arap şairi el-Mutenebbî (h.303-354/m.910-955)’den önce Arap şiiri ile el-Mutenebbî’nin hayatı, eğitimi, kişiliği ve şiiri konu edilmektedir. Her yönüyle hayatı ve şiiri işlenirken konuyla ilgili şiirlerinden örnekler Türkçe çevirileriyle birlikte verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Mutenebbî, Arapça, Arap Edebiyatı, Arap Şiiri.
"Kuranda Gramer Hataları" İddiası ve Bir Reddiye - M. Vecih Uzunoğlu
Gönderen: M. Vecih Uzunoğlu / Akademisyen
Boyut: 247808 KB
Özet: Bu makale bir önsöz ve iki çeviriden oluşmaktadır. Çeviriler iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde M. Rafiku’l-Hakk ve P. Newton tarafından kaleme alınan ve orijinal adı “The Qur'an: Grammatical Errors” olan çalışmanın çevirisine yer ve¬rilmiştir. Yazarlar, Kur'ân’da gramer hatalarının varlığını iddia etmekte ve iddialarını ayetlerden örnekler vererek açıklamaya çalışmaktadırlar. Makalenin sonunda, bu yan¬lışların birer yazım hatası olduğunu zikreden yazarlar, elimizde mevcut bulunan Kur’ân metninin “Peygambere indirildiği şekliyle bozulmadan günümüze ulaşan vahyedilmiş yegâne metin” olmadığını; dolayısıyla ilâhî menşeli edebî bir mucize olamayacağını iddia etmektedirler. İkinci bölümde, Moiz Amjad tarafından yukarıda adı geçen çalışmaya reddiye niteliğinde kaleme alınan ve özgün adı “Grammatical Errors in the Qur'an” olan ma¬kalenin çevirisine yer verilmiştir. Yazar, makalesinde, konuya teorik açıdan yaklaşa¬rak bir dilin gelişimi ve gramerinin ortaya çıkışı ile ilgili bilgiler verdikten sonra Arap gramerinin derlendiği kaynaklara değinmiştir. Daha sonra Arap gramerinin en temel kaynaklarından biri olan Kur'ân’da gramer hatası aramanın anlamsızlığını ispat yoluna gitmiştir. Makalenin sonunda yazar Hz Âişe ve Hz Osman’a isnat edilen rivayetleri inceleyerek bunların zayıflığını ve kabul edilemeyeceğini ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Kur’ân, gramer, hatalar, iddialar.
Temel Kaynakları Bağlamında "İlmul Edeb" Terimi ve İçeriği - Mehmet Şirin Çıkar
Gönderen: Mehmet Şirin Çıkar / Akademisyen
Boyut: 119808 KB
Özet: Erken dönemde başlayan Arap dilbilim çalışmalarında, bu bilimin içeriğini oluşturan alt dallar arasında net bir ayırım yapılmamaktadır. Dilbilim çalışmalarını oluşturan alt dallardan nahiv, şiir, dil ilminin yanında zikredilen diğer bir dal da ‘ilmu’l-edeb’tir. Bu çalışmamızın amacı, temel kaynaklarını göz önüne alarak bu ilmin içeriğini ve dolayısıyla diğer dallardan farkını ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Dil, Edeb, el-Beyân ve’t-Tebyîn, el-Kâmil, Edebu’l-Katib, el-Emâlî.
I. Abbasi Döneminde Zühd Şairleri - Atilla Yargıcı
Gönderen: Atilla Yargıcı / Akademisyen
Boyut: 101376 KB
Özet: Zühd kelime olarak rağbet etmemek, dünyaya önem vermemek, az yemek, malı az olmak anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise çok geniş bir anlamı vardır. Bu çalışmada, zühdün tarihçesi ve I. Abbasî Döneminde Zühd Şairleri ele alınıp şiirlerinden örnekler verilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zühd, Dünya, Ahiret, Tövbe, Tevekkül, Ölüm, Kanaat, Hırs, Allah Sevgisi
Arapçadan Türkçeye Tercüme Hataları - İlyas Karslı
Gönderen: İlyas Karslı / Akademisyen
Boyut: 215040 KB
Özet: Tercüme, bir metni bir dilden başka bir dile aktarma işlemidir. Bu aktarım bir takım kurallar ve diller arasındaki benzerlikler ve zıtlıklar üzerine bina edilir. Tercüme faaliyetlerinin ne zaman ve kim tarafından başlatıldığı bilinmemektedir. Çevirmen, çevirdiği metindeki bütün kelimeleri bilmek zorundadır. Fakat bu da çeviri için yeterli olmamaktadır. Bunun yanı sıra, çevirmen, tercüme kurallarını ve inceliklerini bilmeli, çevireceği metin üzerinde bu kuralları yeterli şekilde uygulayabilmelidir. Çünkü uygulanmayan teori kördür. Fakat bir dilden diğer bir dile tercüme yapma görüldüğü kadar kolay bir iş değildir. Çevirmen, dili değil metni çevirir. Ayrıca çevirmenler bir dildeki metni başka bir dile aktarma hususunda her iki dil açısından da iyi bir altyapıya sahip olmak zorundadırlar. Tercümenin zihinsel bir aktivite olması ve ilk insanların da düşüncelerinin yanı sıra duygularını da aktarmak zorunda olmaları nedeniyle tercüme faaliyetleri ilk insanla başlamıştır. Tarih boyunca çok sayıda kaliteli tercüme yapılmıştır. Pek çok bilimsel ve edebi eser diğer dillere çevrilmiştir. Ancak tercümenin ne olduğu konusunda düşünürler net bir görüş ortaya koymamışlarsa da, onun kuralları ve ilkeleri konusunda birçok şey söylemiş ve tercüme teorileri ortaya atmışlardır. İleri sürülen bu teoriler de gerçekten çok önemli olup, onlara uyularak yapılan tercümeler isabetli, diğerleri de hatalar içermiştir. Bu makalede, kurallarına dikkat edilmeden yapılan bazı Arapça-Türkçe tercüme hataları gösterilmiş ve meslektaşlarımızın dikkatleri çekilmiştir. Anahtar kelimeler: Hatalı Arapça tercümeler, tercüme hataları, prensipsiz tercümeler.
Kurra Terimi ve Arapça Sözlük Geleneği - Norman Calder - Yusuf Alemdar
Gönderen: Yusuf Alemdar / Akademisyen
Boyut: 123392 KB
Özet: Yazar bu makalesinde, batılı meslektaşları tarafından tartışma konusu yapılan kurrâ' terimini ele almakta ve bunun etimolojik kritiğini yapmaktadır. Müslüman âlimlerin genelde Kur'an okuyucuları olarak tanımladığı; İslâm üzerine araştırma yapan Batılı bilginler arasında ise köylüler, aşırı dindarlar ve muharip askerler gibi çeşitli yorumlara yol açan kurrâ'ya yeni bir bakış açısı da N. Calder getirmiştir. O bu kavramı incelerken İbn Manzûr'un meşhur lügati Lisânü'l-Arab'ı esas almıştır. Çalışmasını tamamen bu kitabın k-r-e maddesi ekseninde yürüten yazar, bu kökten türeyen tüm türevleri ilgi alanına alır. Bununla da yetinmeyen yazar, gerek gördüğü yerlerde cahiliyye şiiri, âyet ve hadisler ile bazı uzmanların sözlerini; örnek olarak da İslâm Tarihi'ne dair birtakım olayları referans olarak kullanmıştır. N. Calder, sonuçta vardığı yargıyı kendi görüşü olarak şu şekilde ortaya koyar: Gaza, cihad gibi nedenlerle -geçici olarak- ömrünün bir kısmını evinden, ailesinden uzakta geçiren mücahid ve gazilere -sadece askerî hizmetlerde bulundukları süre boyunca- kurrâ' denmesi uygundur . Anahtar Kelimeler: Karae/Ekrae(t), Kar'/Kur'/Kurû', Kârî'/Kurrâ', Kıraat/Kur’an, Ceme’a/Cem’, Damme, Lisânü'l-Arab.
Arap Edebiyatı Bağlamında "Edebiyat" Kavramına Analitik Bir Bakış - Mehmet Yalar
Gönderen: Mehmet Yalar / Akademisyen
Boyut: 179712 KB
Özet: Bu makalede Arap edebiyatı bağlamında edebiyat kavramı-nın hem etimolojisi ile ilgili olarak yapılan farklı saptama, yorum ve değerlendirmeler örnekleriyle ele alınıp analiz edilmiş, hem de bu kavramın geçirdiği evrelere uygun olarak yer verilen değişik sözlük anlamları ve klasik izah ve tanımlamaları ile çağdaş tanımla-rı, somut örnekleme ve mukayeseler ışığında incelenmeye çalışıl-mıştır. Bu çerçevede söz konusu kavramın, farklı yaklaşımlara ko-nu olan Arapça etimolojisi kadar, sözlük anlamlarının çokluğuna ve geçtiği tarihsel evrelere bağlı olarak yapılan farklı klasik ve çağdaş terimsel tanım ve izahlarıyla da bir hayli karmaşık ve tartışmalı bir alan oluşturduğu görülmüştür. Türk, Fars ve Batı edebiyatlarıyla da kısmen ilişkilendirilerek ele alınan edebiyat kavramının, kendi-siyle bağlantılı diğer pek çok kavram ve terime kaynaklık ettiğine de ayrıca işaret etmek gerekir. Anahtar kelimeler: Arap, edebiyat, etimoloji, kavram, tanımlar
Arap Dili Fonetiği ve Telaffuz Problemi - Yasin Kahyaoğlu
Gönderen: Yasin Kahyaoğlu / Akademisyen
Boyut: 124928 KB
Özet: Ses biliminde genel olarak seslerin değişiklikleri, tarihi yönden incelenmesi, mahreçleri özellik çeşitleri ele alınır. Bilindiği gibi her dilin kendine has muayyen şekil ve kalıpları vardır. Arap dil fonetiğinin temelimde ise, Kur’an-ı güzel okuma ve bu okumayı sistematik bir hale getirme olgusu yatmaktadır. Araplarda fonetik ilminin dini ilimlerle, özellikle de tecvit ilmiyle sıkı bir bağı vardır. Yeni Müslüman olanların Arapçaya özgü harfleri gerektiği gibi telaffuz etmede zorluk çekmeleri, fonetik ilmiyle uğraşıyı bir ihtiyaç haline getirmiştir. Anahtar Kelimeler: Arapçada telaffuz, Arap Dili Fonetiği, Tecvit
Nisabul Mevlevi Tercümesi - Ali Temizel
Gönderen: Ali Temizel / Öğretim Görevlisi
Boyut: 39936 KB
İsmâil Ankaravî (ö. 1041/1631)’nin Târikat-nâme diye de adlandırılan Minhâcü’l-Fukarâ isimli eseri Mevlevîliğin esaslarını içeren önemli bir eserdir ve yıllarca Mevlevî-hânelerde okutulmuştur. Minhâcü’l-Fukarâ, Mevlevîliğin esaslarını teorik olarak açıklayan bir eserdir. Nisâbü’l-Mevlevî ise aynı konuları tamamı Mesnevî’den alınan beyitlerle kısa olarak açıklayan Farsça bir eserdir. Bu bakımdan bu eser bir bakıma, tasavvufî konulara göre bir Mesnevî seçkisidir. XVI. yüzyılın en önemli Mevlevî alimlerinden Galata Mevlevî-hânesi şeyhi ve Mesnevî şarihi İsmail Ankaravî’nin bu eserini son devir Mevlevîlerinin önde gelen isimlerinden Tâhirü’l-Mevlevî (ö. 1951), sâde bir üslûpla ve faydalı açıklamalarla tercüme etmiştir. Ömrünün sonlarında yaptığı bu tercümenin kaynaklarda adı geçmektedir.
Türklerle ilgili Arapça Şiirler - Şerafeddin Yaltkaya - Musa Yıldız
Gönderen: Musa Yıldız / Akademisyen
Boyut: 229888 KB
Özet: Bu çalışmada, Şerafeddin Yaltkaya’nın Türkiyat Mecmuası’nda yayımlanan “Türklere Dair Arapça Şiirler” adlı makalesinin kısmen sadeleştirilerek ve notlandırılarak ilim dünyasının istifadesine sunulması amaçlanmaktadır. Adı geçen makalede Türklerin çeşitli özelliklerini konu edinen Arapça şiirler yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Türkler, Arapça, Edebiyat, Şiir, Zemahşerî, İbn Hayyûs.
Osmanlı Dönemi Arap Şiirinde Sosyal Unsurlar - Mehmet Mesut Ergin
Gönderen: Mehmet Mesut Ergin / Akademisyen
Boyut: 319488 KB
Özet: Bu çalışmada; 1517 yılında Arap topraklarının Osmanlı Devle-tinin hâkimiyeti altına girmesinden, Napolyon'un Mısır'ı işgal ettiği 1798 tarihine kadar olan sürede kaleme alınan Arap şiirinde, ihvâniyyât, gazel, dinî öğeler, eleştiri, zararlı kabul edilen içki, sigara vb. toplumsal alışkanlıklar gibi göze çarpan birçok sosyal unsur ele alınmaktadır. Araştırmanın amacı, Arap toplumunun sosyal dinamik-lerini, önemli ipuçları sunan şiirler bağlamında ele alarak, bu döne-min sosyal ve kültürel yapısına bir nebze de olsa ışık tutmaktır. Anahtar Kelimeler: Arap Edebiyatı, Sosyal Tema, Eleştiri, Şiir, Osmanlı Dönemi.
Arapça Öğretiminde Yöntem Orjinli Problemler ve Çözüm Önerileri - Candemir Doğan
Gönderen: Candemir Doğan / Akademisyen
Boyut: 179200 KB
Özet: Bu çalışmada Arapça öğretiminde yöntem orijinli prob-lemler belirlenmiş ve çözüm yolları önerilmiştir. Arapçanın Türklere göre yabancı bir dil olduğu ve öğretiminin de anadil öğretimi gibi değil, yabancı dil öğretim metot ve tekniklerine uygun olarak yapılması gerektiği açıklanmıştır. Arapça ile Türk-çenin sesbilim, biçimbilim, sözdizimi ve anlambilim alanlarında benzeşen veya benzeşmeyen yönleri belirlenmiş ve karşılaştır-malı olarak nasıl uygulanacağı belirtilmiştir. Öğretim yöntemle-rinin öğrenci gelişim plânına paralel bir özellikte nasıl geliştiri-leceği ve Arapça temel dil becerilerin ediniminde tutarlı, dayanı-şık ve hedefle bütünleşik uygulanmalı bir yol izlenmesi gerektiği gösterilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Arapça, Arapça öğretimi, Arapça öğretim metotları, Arapça öğretiminde Yöntem, Yabancı dil öğretim me-totları, Yabancı dil öğretimi.
Sa'di Şirazi'nin Arapça Şiirleri ve Bağdat Mersiyesi - Ömer Ünal
Gönderen: Ömer Ünal / Akademisyen
Boyut: 224768 KB
Özet: Bu makalede, Fars edebiyatının ünlü simalarından Şeyh Sa‘dî Şîrâzî’nin hayatı, edebî kişiliği, toplumsal hayatla ilgili görüşlerine kı-saca değinildikten sonra gazel, vaaz, övgü, yaşlılık, medih, gibi konu-lara dair söylemiş olduğu Arapça şiirlerinin önemi vurgulanmış ve ör-nekler verilmiştir. Özellikle Hülâgu’nun 1258 de Bağdat’ı istila edilip halife Mu‘tasım Billâh’ın öldürüşünün ardından takip eden katliam ve yağmala olaylarını acı ve ıstıraplı bir şekilde dile getirmiş olduğu ve 92 beyitten oluşan “Bağdat Mersiyesi”ne kısa bir girizgâhtan sonra tümünün tercümesi verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sa‘dî, Bağdat, Ebûbekr b. Sa‘d, Hülâgu, Mu‘tasım, hâlife, vaaz, medih, gazel, mersiye, yaşlılık.
Eski Arap Şiirinin Güvenirliği - Salih Tur
Gönderen: Salih Tur / Akademisyen
Boyut: 157696 KB
Özet: Bu çalışmada, Câhiliye toplumu arasında yazının günlük ya-şamda yaygın olup olmadığı, edebiyat ve kültürlerini sonraki nesillere aktarmada bir kayıt aracı olarak kullanıp kullanmadıkları incelenmiş-tir. Eski döneme ait şiirlerin tedvin dönemine kadar yazılı değil, sözlü olarak intikal ettiği varsayımının ne derece güvenilir olduğu üzerinde durulmuştur. İslâm’ın ortaya çıkışından sonra Arap yarımadasında ya-şanan sosyal, siyasal, kültürel gelişmeler ve bu gelişmelerin şiir üze-rindeki yansımaları ile şiir intihaline neden olan faktörler ele alınmış-tır. Ayrıca konu ile ilgili farklı görüşlere yer verilmiştir.
Karşıtsal Çözümleme ve Arapça Öğretimi - Emrullah İşler
Gönderen: Emrullah İşler / Akademisyen
Boyut: 112128 KB
Özet: Bu çalışmada, karşıtsal dilbilimin uygulama alanı olan karşıtsal çözümleme ele alınmıştır. Altmışlı ve yetmişli yıllarda pek çok çalışmaya konu olan karşıtsal çözümleme, sonraki yıllarda yerini yanlış çözümleme¬sine bırakmış gözükse de ders kitabı, sınavlar ve öğretmene olan yararı yadsınamaz. Geçmişte, Arapçanın pek çok dünya diliyle çeşitli düzeylerde karşıtsal çözümlemesinin yapıldığı bir gerçektir. Ne var ki, bu gerçeğin Türkçe için geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Karşıtsal çözümleme alanında ortaya konan güçlü, zayıf ve orta görüşten hareketle Türkçe (anadil) ve Arapça (amaç dil) arasında ses bilgisi, sözdizimi, bi¬çimbilim, sözcük ve kültürel alanda çeşitli akademik çalışmalar yapılabilir. Bu tür çalışmaların, ülkemizdeki Arapça öğretimine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Karşıtsal dilbilim, karşıtsal çözümleme, güçlü görüş, zayıf görüş, orta görüş, yanlış çözümlemesi, Arapça öğretimi.
Arapça ve Türkçede Zamanlar -KARŞITSAL ÇÖZÜMLEME-
Gönderen: Emrullah İşler / Akademisyen
Boyut: 163328 KB
Özet: Bu çalışmada karşıtsal çözümlemenin güçlü görüşünden hareketle Arapça ve Türkçenin zamanlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda iki dilin zamanları arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar maddeler hâlinde sıralan-mış; ayrıca, Arapçanın zamanlarının öğreniminde anadili Türk-çe olanların karşılaşması muhtemel güçlüklere yer verilmiş ve söz konusu güçlükler için çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Zamanlar, karşıtsal çözümleme, güçlü gö-rüş, anadil, amaç dil, yalın zaman, bileşik zaman.
TÜRKİYE’DEKİ İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE ARAPÇA ÖGRETİMİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
Gönderen: Mehmet Soysaldı / Öğretim Görevlisi
Boyut: 328800 KB
TÜRKİYE’DEKİ İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE ARAPÇA ÖGRETİMİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
Arapçanın İslami İlimlerdeki Yeri ve Önemi
Gönderen: Prof. Dr. Musa YILDIZ / Akademisyen
Boyut: 592480 KB
Sonuç olarak; 0slamî ilimlerde Arapçanın ne kadar önemli oldugu verilmeye çalısılan örneklerle tarafımdan ifade edilmeye çalısılmıstır. Nitekim, ‘Yarım usta evden, yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder‘ ata sözünde ifade edildigi gibi, din âlimi olmak da doktorluk kadar önemlidir. Tam hoca olmanın yolu da saglam bir Arapça bilgisine sahip olmaktan geçer. Bunun yolu da sabırla, yılmadan düzenli bir sekilde çalısmaktan geçer.
Avrupada İslam Dini ve Arap Dili Araştırmaları 02
Gönderen: Zübeyt Nalçakan / Akademisyen
Boyut: 1029632 KB
Avurpa’da şarkıyatçılık bağlamında İslam dini ve Arap Dili ile ilgili çalışmalar - TEZ (FRANSA- İTALYA-AVUSTURYA-MACARİSTAN ) Kahramanmaraş 2005
Avrupada İslam Dini ve Arap Dili Araştırmaları 01
Gönderen: Zübeyt Nalçakan / Akademisyen
Boyut: 1228288 KB
Avurpa’da şarkıyatçılık bağlamında İslam dini ve Arap Dili ile ilgili çalışmalar - TEZ (HOLLANDA-RUSYA-ABD-POLONYA) Kahramanmaraş 2005
Arapça için kim ne dedi?
Gönderen: Anonim / Araştırmacı
Boyut: 29696 KB
Başlığından da anlaşılacağı üzere; yazarından, akedemisyenine kadar konusuna vakıf uzmanların Arapça dili ile ilgili mevcut ve gelecek durumla ilgili yorumları,..
Hangi dil nerede konuşuluyor?
Gönderen: Anonim / Araştırmacı
Boyut: 144896 KB
Alfabetik sıraya göre hangi dil nerede konuşuluyor, bilgi açısından kısa ama verimli bir çalışma,..
Dipdiri hafıza için 10 alıştırma
Gönderen: Anonim / Araştırmacı
Boyut: 24576 KB
İçerikler: 1.Ters el alıştırması 2.Polisiye alıştırması 3.Ressam alıştırması 4.Çocuk oyunu alıştırması 5.Harf alıştırması 6.Yürüyüş alıştırması 7.Ajan alıştırması 8.Resim alıştırması 9.Otobiyografi alıştırması 10.Hipnoz alıştırması
Yabancı dil öğretim teknikleri
Gönderen: Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN / Akademisyen
Boyut: 271872 KB
"Eğitimde program geliştirme ve Arapça dersi öğretim programı" konusu üzerine akademik araştırma,..
Arapçanın önemi
Gönderen: Ferit Aydın / Araştırmacı
Boyut: 375296 KB
Araştırma yazısından kısa başlıklar; -Arapçanın Önemi -Arapçanın Türkiye’de Bir İletişim Aracı Olarak Algılanamamış Olmasının Temel Nedenleri -Türkiye’de Arapça Öğreten Kurum Ve Kuruluşlar Ve Bu Merkezlerin Mahiyeti -Arapça Öğretiminde Sistem Sorunları
Türkiye’de yabancı dil öğretiminin tarihi geçmişi ve,..
Gönderen: Fatih Özbay / Araştırmacı
Boyut: 108032 KB
Türkiye'de yabancı dil öğretiminin tarihi geçmişi ve bugünün dil potilikası konulu güzel bir araştırma yazısı. Güzel tespitler ve değerlendirmeler dikkatiniz çekecektir.
Yabanci dil ögretiminde temel ilkeler
Gönderen: Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN / Akademisyen
Boyut: 214528 KB
Çok yönlü ve güzel bir arastirma yazisi;Egitimde program gelistirme ve Arapça dersi ögretim programi üzerine,... ilginizi çekeceginden süphemiz yok!..
Doküman Paylaşım Formu

Paylaşmak istediğiniz dokümanlar için lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

Adınız
Soyadınız
İrtibat Telefonunuz
E-Postanız
Mesleğiniz
Doküman Tanımı
Göndereceğiniz dosyayı yükleyin:

< Geri     ^ Yukarı


Anasayfa | Forum | Online Dersler | Online Sözlük | İrtibat

Onlinearabic.net’te kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları “Onlinearabic.net”e aittir.
Bu sitede yer alan içerikler, Onlinearabic.net’in izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

gebelik haftası hesaplama | ehliyet yenileme | boğaz ağrısına ne iyi gelir | apandisit belirtileri | mtv hesapla | hamile kalmanın yolları | konut kredisi hesaplama | teb bankası | akbank kredi | ihtiyaç kredisi hesaplama | en uygun konut kredisi | garanti kredi | en uygun kredi