Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Ankara İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüAnkara İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: İslam Tarihi ve Medeniyeti Ünite 1

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: İslam Tarihi ve Medeniyeti Ünite 1
    Gönderim Zamanı: 25Kasım2010 Saat 13:11

İslam Tarihi ve Medeniyeti Ünite 1

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ
Ünite 1
Emeviler:
Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından (661-750) Hz.Alinin öldürülmesiyle ortaya çıkan siyasi otorite boşluğu sırasında kurulmuştur. Başkenti şamdır. Adını ümeyyeoğullarından almıştır. Süfyaniler ve Mervaniler diye iki kolu vardır.
Süfyani Emevi Dönemi (661-684):
√ 656 ‘da Hz.Alinin ordusuyla Muaviyenin ordusu SIFFIN denilen yerde karşı karşıya geldiler.
√ 661’de Hz.Hasan ile anlaşma yapan Muaviye halifeliğini ilan etti.
√ Hariciler Kufe valisi Mugire b. Şubenin hoşgörüsünü kullanarak isyanlar yaptılar ve 658 de NEHREVAN adlı savaşta bir çoğu öldürüldü.
√ Muaviye iç karışıklıkları önlemek için dikkatleri fetihlere çekmeye çalıştı ve üç cephe de askeri faaliyet yaptı
1-Suriye ordularını Bizansa bağlı Anadolu ve Ermenistana,
2-Irak ordularını Horasan , maveraünnehir, Pakistan sınırları içindeki Sind,
3-Mısır ordularını ise kuzey Afrika topraklarında askeri faaliyetlerde bulundular.
√ Muaviye döneminde İslam dünyası dış politikada yeniden toplanmış ve sınırlar genişletilmeye başlanmıştır.
√ Muaviye b.Ebi Süfyan Hanedanlığının ve Emevi devletinin devamını sağlamak için oğlu Yezidi veliaht yapmak için bazı hazırlıklar yaptı. Halkın desteğini alabilmek içinde;
1- gerektiğinde uzlaşmacı gerektiğinde de sert bir politikacı oldu
2- Muaviye tek düzen bir yönetim anlayışına sahip olmayışı,
3- Yapmış olduğu evlilik sebebiyle kelb kabilesinin desteğini alması
4- Bazı valileri de başka kabilelerden ataması önemli rol oynamıştır
√ Muaviyenin ölmesiyle oğlu (680-684) Yezid yerine geçti ve kendisine biat edilmesini istedi. Böylece İslam dünyasına veraset yoluyla geçen saltanata dayalı bir yönetim kurulmuş oldu. Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Zübeyr yezide biat etmediler. Kufe valisi Numan b.Beşir ve kufeliler Hz. Hüseyine biat edeceklerini söylediler, isyanları bastırmak isteyen yezid, kufe valisinin yerine Ubeydullah b.Ziyadı vali atadı ve yola çıkan Hz. Hüseyini Ömer b.Sad tarafından kuşatıldı. 10 Muharrem 61/10 Ekim 680 tarihinde Kerbela denen yerde şehit edildi. Bu olay Şiiliğin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Yezid iç karışıklıklar nedeniyle dış politikada zayıf kalmış, bu dönemde kabilecilik, bölgeler arası rekabet ve dini anlayış farklılıkları nedeniyle İslam dünyasında karışıklıklar olmuştur. Mekkede Abdullah b.Zübeyrin halfeliğini ilan etmesi, kuzey afrikada Berberilerin ukbe b.nafinin öldürülmesi ve kayravan şehrini emevilerin elinden alınması, bir çok sorunlar çıkmıştır. Ölünce yerine oğlu muaviye b.yezid 684 halife olmuştur. 3 aylık bir dönemden sonra 24 yaşında vefat etmiştir. Böylece süfyani emevilerin devri bitmiş oldu.
Mervani Emeviler Dönemi (684-750)
√ iktidar imkanlarında yoksun kalacakları kaygısını taşıyan bir gurup ve Ubeydullah b. Ziyad gibi kimseler Emevi ailesinde saygın bir yere sahip olan Mervan b. Hakem ve yezidin oğlu Halid ve Amr b. Said el-Eşdakı velaaht yapması şartıyla 684 yılında suriyede halife olarak tanındı.
√ Mervanın halifeliği kendi kentlerinde bile tartışılıyordu, Abdullah b. Zübeyri halife olarak tanıyan suride Kays kabilesi ile 684 de MERC-İ RAHIT savaşı yaparak bu tartışmaya son erdirdi. Daha sonra Medinede halifeliğini ilan etmiş olan Abdullah b.ziyad üzerine yürüdü ve REBEZE denilen yerde iki ordu karşılaştı ve mervan yenilgiye uğradı. Sonra mısır üzerine yürüdü ve tekrar orayı kendisine bağladı.
√ Mervan elde ettiği bazı zaferler nedeniyle Suriyelilerin kendisine olan güvenin de arttığını görünce zaten zorla kabul ettiği veliahtların yerine kendi oğulları Abdülmelik ve Abdülazizi atadı ve böylece Emevilerin Mervaniler konulu kurmuş oldu. 658 de vefat etti.

Abdülmelik b. Mervan (685-705) dönemi
Emevi devletinin ikinci kurucusu sayılır.Halife olduğu zaman sadece Suriye ve Mısır onun yönetiminde bulunuyordu. Arap yarımadası, iran, ırakın toprak hakimiyetlerin almak için çeşitli gruplarla mücadele yaptı. 692 yılında Haccac b. Yusufun komutasında bir ordu, Abdullah b. Zübeyr uzun mücadele sonunda öldürdü ve Arap yarımadasına hakim oldu. Bu arada başarısından dolayı Haccacda Mekke, medineyi içine alan Hicazla, Yemen ve Yemame bölgelerine vali tayin edildi. 697 yılında haricilerle mücadele sonucunda hem hariciler hemde Şiiler bu dönemde zayıf kaldılar.
√ Haccacın sert politikası insanları isyana götürdü ve 700 yılında Sicistan valisi Abdurrahman b. Muhammet b. Eş’as isyan etti, Basra ve Kufeyi aldı. Haccac 702 yılında Deyrülcemacim denilen yerde ağır yenilgiye uğrattı ve ortadan kaldırdı.
√ Adülmelik b. Mervan iç barışı büyük ölçüde sağlayarak dış politikaya önem vermeye başladı ve ordularını Anadoluya gönderdi. Erzuruma kadar bir çok yeri hakimiyetine aldı. Ermeniye bölgesindeki, Afrikadaki Berberi isyanlarını bastırdı böylece Bizans hakimiyet kaldırıldı ve eski güçlü durumuna tekrar geldi. Oğulları velid ve süleymanı veliaht tayın etti 685 de öldü.
Velid b. Abdülmelik (705-715)
Babasının iç karışıklıkları temizlemiş olmasından dolayı büyümeye hazır bir devlet buldu. Bu sebeple devleti daha çok güçlendirilmesi, sınırlarının genişletilmesi, bayındırlık ve sosyal düzeyinin yükseltilmesi yönünde oldu. Babası dönemindeki başarılı devlet adamlarını yerinde bıraktı bu sayede İslam tarihinde ikinci büyük fetih hareketleri yapmış oldu. Ülke toprakları Türkmenistandan Fransa içlerine, Anadoludan Hindistana kadar gelişmiş oldu. 715 yılında vefat etmesi ile kardeşi Süleyman halife olarak tahta geçti.
 
Süleyman b. Abdülmelik (715-717)
İlk iş olarak kardeşine destek veren valileri çeşitli şekillerde tasfiye etti. Deneyimli kadroların tasfiyesi hem dış politikada duraklamaya hem kuzeyli-güneyli olarak bilinen kabileler arasında iç çatışmalara neden oldu. Dış politikadaki en dikkat çeken olay 717 de Mesleme b. Abdülmelik komutasında bir orduyla İstanbul kuşatmasıdır. Süleymanın vefatına kadar süren kuşatma sonuçsuz kaldı.
√ Yine bu dönemde dikkat çeken bir konuda : din adamlarının yönetim üzerindeki etkinliklerinin artmış olmasıdır. Bunun sonucu olarak Süleyman kendi oğlu dururken ölüm döşeğinde iken Ömer b. Abdülazizi veliaht olan atamıştır.
Ömer b. Abdülaziz (717-720)
- Ülkede iç barışın gerçek anlamda sağlanmasına önem verdi.
- Devletin toplumsal temellerini sağlamlaştırmaya ve tabanda ortaya çıkmış dini ve siyası bölünmeleri ortadan kaldırmaya çalıştır.
- Yönetimde dini duyarlılıkları ve sorumluluk boyutunu ön plana çıkardı.
- İlk dört halife dönemindeki anlayışı hakim kılma çabasındaydı. Fakat bu konuda emevilerin sert direnişiyle karşılaştı.
- Hz Ali taraftarı bir politika izledi.
- Zimmi denilen gayri Müslim vatandaşların durumlarını da iyileştirdi. Hıristiyanlara ve Musevilere kapatılan ibadethanelerini iade eti. Bunların haklarının korunması ve hoşgörülü davranılması konusunda genelge yayınladı.
- Mevaliye haksız vergi uygulamalarına son verilmesini istedi.
- Ülkede yaşayan bilginlerin rapor ve önerilerine büyük önem verdi, hadislerin kitap haline getirilmesi konusunda alimleri teşvik etti.
- Halkın sevmediği vali ve devlet adamlarının yerine daha duyarlı kimseleri atadı.
- İncelemeler sonucu geçmişte haksız yere kazanç elde edenlerin varlıklarına el konuldu.
Tüm bu davranışları sebebiyle kuzey afrikada, Berberiler arasında ve Türkler arasında islamın hızla yayılmasına zemin hazırlamış oldu. Dış politikada sınırları korumakla yetindi.

Yezid b. Abdülmelik (720-724)
Yaptığı uygulamalarla iç barış bozuldu. Yeniden kabile çatışmaları hızlandı. Devlete karşı guruplar arasında yeniden güven bozulması neticesinde isyanlar çoğaldı. Büyük Mevali ayaklanması yol açtı. Eğlenceye düşkündü. Ölünce yerine kardeşi Hişam b. Abdülmelik geçti.

Hişam b. Abdülmelik (724-743)
Devletin gücünü daha çok ekonomik imkanlara bağlı görme anlayışı, toplumsal huzursuzlukların artmasına sebep oldu. Halktan daha çok vergi alma politikası, zulme varan uygulamalara yol açtı. Hz. Ali taraftarlarına baskıcı bir tutum izlendi. Bu gibi davranışlar isyanları artırdı Abbasilerinde güçlenmesine zemin hazırladı. Maveraünnehirde ve hazar bölgesinde şiddetli savaşlar yapıldı. Baskıcı bir rejim anlayışına sahip Hişam 743 yılında öldü yerine Velid b. Yezid geçti.

Velid b. Yezid (743-744)
Eğlenceye düşkün, halkın sorunlarına ilgisizliği etkin valileri görevden uzaklaştırdı. Hesapsız harcamalar, yolsuzluklar iç isyanların artmasını tetikledi. Emevi ailesi dahi tepki gösterdi, isyanlar neticesinde ilk olarak bir emevi halifesi öldürüldü.
√ Emevi hakimiyet anlayışı Arap etnik temele dayanmaktaydı.

Emirlik Dönemi (756-929)
Abdurrahman b. Muaviye Endülüse kaçtı ve orada yeni bir devlet kurmaya çalıştı. Emirlik olarak varlığını sürdürdü. Kuzey Afrikadan MURTEZİKA adı verilen paralı askerlerden ve ABİD adı verilen harp esirlerden ordu kurdu. 788 de ölünce yerine geçen oğlu 1.Hişam Maliki mezhebine resmiyet kazandırdı. Bu dönemde yerel halktan Müslüman olanların sayısında hızlı bir artış oldu. Tarihte bu kimselere MUVELLEDUN denir
√ Endülüs Emevilerinin kendilerini halife ilan etmelerinin sebebi Fatimiler ile daha etkin mücadele etmek.
√ 929 da Endülüs Emevi devletinin halifelik dönemi başlamış oldu. 2. hakemin 976 da ölümünden sonra çocuk yaşta oğlu 2. Hişam geçti fakat Hacib Muhammet b. Ebu Amir kontrolü ele geçirdi. Böylece AMİRİLER (976-1008) devleti kurulmuş oldu.
√ Mansur lakablı Muhamet b. Ebu Amir, Hıristiyan asıllı kölelerden oluşan SAKALİBE adıl topluluğu iktidarı ele geçirmek için kullandı, halife gibi davranıp kendi adına para bastırdı ve hutbe okuttu.
√ 1031 de Endülüs Emevi devletinin yıkılmasıyla çok sayıda küçük devletler ortaya çıktı. Bu döneme Mülukut-Tavaif (devletçilik) adıyla anılır.
√ Müslümanların zayıf duruma düştü, himaye etmesi içinde kuzey afrikada hüküm süren MURABIT’lardan yardım istendi ve hükümdar Yusuf b. Taşfin ikinci kez yardım etmeye geldiği zaman endülüsü kendi topraklarına kattı, daha sonraları murabıtlara desteğin azalması ve 1147 de yıkılmasıyla Endülüste yine kargaşa başladı bu sefer MUVAHHİD’lerden yardım istediler. Muvahhidler isyancı emirleri ve şehirleri işgal ettiler, böylece Endülüste Müslümanların kontrolünü yeniden sağladılar.
√ Hıristiyanlar papa 3.Innocent’in çağrısıyla birleştiler ve 1212 dey haçlı ordusu kurdular. Muvahhid ordusuyla İKAB savaşı yaptılar. Muvahhidlerin yenilmesiyle güçsüzleşmeleri, ülkedeki isyanlar vs. sebeplerle 1229 muvahhidlerde yıkıldı. Böylece Endülüsdeki hakimiyetleride bitmiş oldu.
√ Hıristiyan kırallıkların işgaliyle yalnızca Mahammed b. Nasr’ın Gırnata da İlbire’den Ronda’ya kadar sahil şeridinde AHMERİLER devleti kurtuldu. Bunlar zor şartlara rağmen 250 yılı ayakta kaldı ve Endülüste İslam temsilcisi oldular.1492’de İspanyol orduları tarafından yıkıldı.
√ Ameriler devletinin ELHAMRA adlı sarayı önemli İslam mimarisidir.
الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,076 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası