Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ Ünite Özetleri - İLH1006
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netAÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS - ilahiyat forumDersler-SorularTEFSİR TARİHİ VE USULÜ Ünite Özetleri - İLH1006

Mesaj icon Konu: Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite Soru Cevap Özet

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite Soru Cevap Özet
    Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 09:17

Tefsir Tarihi ve Usulü 7. ünite Soru-Cevap Özet Çalışması

 
TEFSİR TARİHİ 7.ÜNİTE
1-Kuranın anlaşılması hangi boyutlarda gerçekleşir?1- morfolojik (sarf)gramatik (nahiv)sanatsal (belaği)
 
2-Kuranın anlaşılması hangi düzeyde başlar?2-Lafız düzeyinde
 
3-Arap dilinde lafız kaç kısma ayrılır? Bu çeşitlerin prensipleri ortaya hangi ilmi koyar?3- Arap dilinde lafız 3 kısma ayrılır.Ortaya koyduğu ilim ise sarf (morfoloji)/çekim bilim ilmidir.isimfiiledat
 
4-Kelime düzeyinin ileri derecesi hangi boyuttur? Kaça ayrılır?4-Terkip (tamlama) boyutu 2'ye ayrılır. Sıfat tamlamasıisim tamlaması
 5-Terkibin ileri boyutu nedir? Kaça ayrılır?5-Cümledir 2'ye ayrılır. İsim ve fiil cümlesi.
 
6-Herbiri kendi içinde müstakil bir çeşit olan ve belli prensip ve kurallara sahip lafız türlerini karşılayan kavram hangisidir?6-Elfâzu'l - Kuran
 
7-Kuran lafızları yüklediği anlam açısından neyi karşılar?7-Temel anlam yada yan anlamı karşılar.
 
8-Temel anlam hangi kavramlarla ifade edilir?8-Hakiki anlam
 
9-Yan anlam hangi kavramlarla ifade edilir?9-Mecai, isti'ari , kinai ve teşbihi
 
10-Genel anlamlı ve dar anlamlı kafız kavramları nelerdir?10-Âmm (genel anlamlı) lafız, hâss (dar anlamlı)
 
11-Kuran toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlar hangi kavramdır?11-Garib
 
12-kuranda ismi açıkça zikredilmeyip kapalı ifadelerle (İsm-i mevsul, zamir vb.) zikredildiğinden kapalı kalan lafız ve ibareler nasıl ifade edilir?12-mübhem kavramı ile.
 
13-kuranda sözü söyleyenin açıklamadığı sürece anlaşılmayan lafızlar nasıl ifade edilir?13-mücmel olarak.
 
14-Bir kelimenin dilde konulduğu ilk ve temel anlamında kullanılmasına ne denir?14-Hakikât
 
15-Bir kelimenin hakiki anlamıyla arasındaki bir ilgiden ve hakiki anlamın kastedilmesine engel olan bir karineden dolayı hakikat anlamı dışında başka bir manada kullanmasına ne denir?15-Mecâz
 
16-Bir kelimenin mecaz olarak kullanılmasının şartları nelerdir?16-Mecaz anlamı hakiki anlama bağlayan bir bağın bulunmasıdır ki buna "alaka" denir.Hakiki anlamın kastedilmediğine dair bir ipucunun bulunmasıdır ki bunada "karine" denir.
 
17-hakikat kaç kısma ayrılır?17-Dil, Din ve örf bağlamında 3 çeşide ayrılır ve her bir çeşidin karşısında da mecaz tip yer alır.
 
18-Lafızın umumi dilde konulduğu anlamda kullanılmasına ne denir?18-Luğavi hakikat
 
19-Kelimenin din dilindeki terim anlamıyla kullanılmasına ne denir?19-Şeri/Dini hakikat
 
20-Kelimenin luğavi hakikatin dışında umum olarak insanların dilinde kazandığı anlamda kullanılmasına ne denir?20-Umumi örfi hakikat
 
21-Kelimenin özel birbilim ve sanat dalında kazanmış olduğu terim anlamına ne denir?21-Hususi örfi hakikat
 
22-Mecaz kaç kısma ayrılır?22-Akli mecazLuğavi mecaz
 
23-Hakiki failine isnadına mani bir karinenin bulunması şartıyla bir alakadan dolayı bir eylemin gerçek failinden başkasına isnad edilmesine ne denir?23-Akli mecaz
 
24-Bir alaka vasıtasıyla ve hakiki anlama engel bir karinenin bulunmasıyla lafzın konulduğu mananın dışında bir anlamda kullanılmasına ne denir?24-Luğavi mecaz
 
25-Luğavi mecaz kaça ayrılır?25- 2'ye ayrılır. isti'aremecazi mürsel
 
26-Benzerlik alakasında ve hakiki anlamın kastedilmesine engel bir karineden dolayı kelimenin hakiki anlamının dışında kullanılmasına ne denir?26-İsti'are
 
27-İsti'arenin unsurları nelerdir?27- müste'ar = isti'are lafzımüste'arun leh:kendisi için istiare yapılan unsurmüste'arun minh:kendisinden isti'are yapılan unsurhakiki anlamı kullanmaya engel “karine”benzetme yönü (alaka)
 
28-isti'are kaça ayrılır?28-istiare-i müfrede istiare'i mürekkabe olarak 2'ye ayrılır.
 
29-lafız düzeyinde yapılan istiareye ne denir?29-istiare'i müfrede
 
30-istiare'i müfrede kelimenin türemeyen(camid) türemiş (müştak) olmasına göre kaça ayrılır?30- 2'ye ayrılır.İstiare-i asliyyeistiare-i tebeiyye
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 09:17
31-Kullanılan lafzın türemeyen isim olması onun hangi istiare çeşidi olduğunu gösterir?31-istiare-i asliyye
 
32-Kullanılan lafzın türemiş isim fiil ve edat olduğu istiare çeşidine ne denir?32-istiare-i tebeiyye
 
33-isti'are-i müfrede açık ve kapalılık yönünden kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?33- 2'ye ayrılır.İstiare-i musarraha (açık istiare)istiare-i mekniyye (kapalı isitiare)
 
34-terkip (tamlama) düzeyinde yapılan istiareye ne denir?34-istiare-i mürekkabe
 
35-Müste'arun bih ve müste'arun lehin ek özelliklerinin zikredilip zikredilmemesine göre istiare kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?35- 3 kısma ayrılır. İstiare-i mutlakaistiare-i muraşşahaistiare-i mücerrede
 
36-Alakası benzerliğin dışında bir şey olan ve bir karineden dolayı hakiki mananın dışında bir manada kullanılan luğavi mecaz çeşidine ne denir?36-mecaz-ı mürsel
 
37-Mecaz-ı mürselde alaka benzerliğin dışındaki başka unsurlardır. Bunlar nelerdir?37-sebebi müsebbeb (sebep-sonuç)külliyet-cüzziyet (bütün-parça)hal-mahal (durum-yer)lazım – melzum aliyetumum-husus
 
38-Belli bir maksat için aralarındaki ortak bir nitelikten dolayı birşeyi başka bir şeye benzetmeye ne denir?38-Teşbih
 
39-teşbihin unsurları nelerdir?39-müşebbeh (benzeyen)müşebbehun bih (benzetilen)vech-i şebeh (benzeme yönü)teşbih edatı
 
 
 
40-teşbihin unsurlarının bulunup bulunmaması açısından çeşitleri nelerdir?40-teşbih-i mürsel : teşbih edatının zikredildiği teşbih türüdür.Teşbih-i müekked : teşbih edatının hazfedildiği türüdür.Teşbih-i mürsel : vech-i şebetin hazfedildiği teşbih türüdür.Teşbih-i mufassal : vech-i şebetin hazfedildiği teşbih türüdür.Teşbih-i beliğ : vechi şebeh ve teşbih edatının her ikisinin hazfedilip sadece müşebbeh ve müşebbehün bihin zikredildiği teşbih türüdür.
 
41-Bir sözü, hakiki manasında kastedebilecek şekilde hakiki anlamın dışında bir anlamda kullanmaya ne denir?41-Kinaye
 
42-Kinai anlamı doğrudan söylemeyi karşılamaya ne denir?42-Sarih
 
43-Kinayeye sarih kavramı ile beraber örnek veriniz.43-”Eli açık” ifadesi hakiki anlamıyla bir kişinin elinin açık olduğunu “kinai olarak ise “cömerliğini” ifade etmektedir. Kirai kullanım “onun eli açıktır” yani cömerttir.Sarih kullanım ise “o cömerttir” şeklindedir.
 
44-Kinayenin unsurları nelerdir?44-mekni bih: kinaye yapılan lafızmekni anh: kinayeden elde edilen hakikatın dışındaki anlam
 
45-Mekniyün anh'e yapılan itibarla kinaye kaç kısma ayrılır?Sıfattan kinaye 2'ye ayrılır.Yakın kinayeuzak kinayeMevsuftan kinaye Nisabetten kinaye
 
46-Kinayeden ortaya çıkan anlamla, bizzat sıfatın kendisinin kastedilmesine ne denir?46-Sıfattan kinaye
 
47-Kinayeden ortaya çıkan anlamın sıfatın sahibinin kastedilmesine ne denir?47-Mevsuftan kinaye
 
48-Sıfat ile mevsuf (sıfatın sahibi) açıkça belirtilmekle birlikt, sıfatın mevsufa nisbetinin kinâyeli bir şekilde ifade edilmesine ne denir?48-Nisbetten kinaye
 
49-ilk vaz'da (icatta) tekbir manaya veya sınırlı sayıdaki fertlere delalet eden lafza ne denir?49-Hâss
 
50-Bir kullanımdaa sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafza ne denir?50-Âmm
 
51-Kurandaki umûm ifade eden lafızların en önemlilieri hangileridir?51-Kûllu (hepsi, her), Cemiân (bütün) kelimeleriismi mevsuller : ma, men, te'y, ze'ybaşında lam- tarif (elif lam) bulunan kelimelercins isimlerşart isimleriolumsuz cümlede geçen nekra(belirsiz) kelimeler.
 
52-Âmmın tahsisi ve tahsis edici deliline ne denir?52-Âmm lafız kendisini tahsis edece kkesin delil var ise bu durumda kapsamı daralır.Buna “âmmın tahsis” tahsis edici delilede muhassıs denir.
 
53-Muhassıslar kaça ayrılır?53-metin içi metin dışı
 
 
54-Metin içi muhassıslar nelerdir?54-Umum bir lafızdan sonra gelen istisnaÂmm bir lafızdan sonra gelen sıfatsonuç bildiren edat
 
55-metin dışı muhassıslar nelerdir?55-ayethadis
 
56-Kurandaki anlamı kapalı lafızlar nelerdir?56-garibul-kuranmübhemâtul kuran mücmel-mübeyyen
 
57-Az kullanılması farklı lehçe ve dillerden alınması sebebiyle manası sözlükler veya uzmanlarına başvurulmadan anlaşılamayan kapalı lafza ne denir?57-garib
 
58-Kurandaki garip kelimelerin varlığı neden kaynaklanmıştır?58-Diğer lehçe ve dillerden alınan kelimelerden kaynaklıdır.
 
59-Hz.peygamber döneminde genelde ve özelde hangi sözlükler ortaya çıkmıştır?59-genelde menai'l kuranözelde garibu'l kuran
 
60-Kuranda yer alan garip kelimelerle ilgili ilk çalışmayı kim yapmıştır?60-Nafi b. ezrak
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 09:18
61-Tüm kuran kelimelerini inceleyen eser hangisidir?61-Rağıp el isfahaninin el müfredat fi garibi'l kuran
 
62-Kuran tefsiri açısından garip kelimelerden en önemli husus nedir?62-Onların kuranın nuzül döneminde hangi anlamda kullanıldığının tespitidir.
 
63-İsimleri doğrudan zikredilmeyip ism-i mevsul, zamir, künye, lakap ve sıfatla kapalı bir şekilde ifade edilen lafza ne denir?63-Mübhem
 
 64-detaya girilmeden anahatlarıyla sunulduğu için sözün sahibi tarafından bir açıklama yapılmadıkça kendisinden kastedilen mananın anlaşılamadığı lafza ne denir?64-mücmel
 
65-mücmel lafız anlaşılınca hangi adı alır?65-mübeyyen (açıklanmış)mufassal (tafsilatlandırılmış) adını alır.
 
66-Kuranın mücmeli açıklaması kaç şekilde olur?66-mücmel lafzın geçmesinden hemen sonra açıklanmasıbir ayetteki mücmel lafzın başla bir ayette açıklanmasıdır.
 
67-kurandaki lafızlar arası ilişki çeşitleri nasıldır?67-mütebâyin lafızlar ve tebayün olgusumütekârib lafızlar ve tekarüb olgusumüterâdif lafızlar ve teradüf olgusuümüşterek lafızlar ve iştirak olgusumütezad kelimeler ve tezad olgusu
 
68-Arap dilinde lafızlarıda anlamlarıda farklı kelimelere ne denir?68-mütebâyin (ayrı anlamlı lafızlar) bu olguyada tebâyün (ayrı anlamlılık) denir.
 
69-arap dilinde lafızları farklı anlamları ise aynı olan kelimelere ne denir?69-Müteradif (eşanlamlı) bu olguyada terâdüf (eş anlamlılık) denmektedir.
 
70-Müterâdif kelimelerin oluşmasındaki sebepler nelerdir?70-Bir anlam için bir kelime icad edilirdilin bir lehçesi bir mana için bir lafız icad ederbir anlamı dilde karşılayan bir lafız bulunmakla birlikte ilgili dil başlıca dillerden aynı anlamı karşılayan lafızları kendi içerisine alırbir dil içerisinde kelime zaman içerisinde anlam değişimleri geçirebilir.
 
71-arapçada 2 kelimenin tam müteradif olması için hangi şartlar gerekir?71-her ikisinin kelime olması (terkip ve ifade grubu olmaması)anlamda tam birlikteliğin olmasıaynı lehçeye ait olmasızamanların aynı olmasıkelimelerin birbirinin türevi ve phonetik gelişimle ortaya çıkan çeşidi olmaması
 
 
 
72-lafızları farklı fakat anlamları yakın olan kelimelere ne denir?72-mütekârib (yakınanlamlı) kelimeler. Bu olguayada tekarüb denir.
 
73-iki mütekarib kelime arasındaki ince farkları tespit etmeyi amaçlayan dil nazariyesine ne denir?73-Furûk
 
74-mütekârib iki kelimenin anlam boyutları nelerdir?74-her iki kelimenin ortak olduğu anlamher iki kelimenin ortak olduğu anlam dışındaki ince anlam
 
75-Birçok farklı anlama delalet eden lafza ne denir?75-Müşterek (çok anlamlı) bu olguyada iştirâk (çok anlamlılık) denmektedir.
 
76-Müşterek kelimelerin ortaya çıkma sebepleri nelerdir?76-Dilin bir lehçesinde bir kelime için bir anlam konuluyor.Öteki lehçede aynı kelime için başka bir anlam konuyor.Dil müşterek olunca bu kelimenin 2 ayrı anlamı oluyor.Bir dil içerisinde bir kelime için bir anlam konuluyor.Daha sonra kelime temel anlam yanında mecazi, kinai, istirai, teşbihi gibi yeni anlamlar kazanır.
 
77-Müşterek lafzın kullanıldığı yerde anlamlarından hangisiyle kullanıldığının belirlenmesi için yapılan tespitler nelerdir?Müşterek bütün anlamlarıyla ilgili dilsek birikime sahip olmak.kelimenin kullanıldığı metin bağlamı (siyak-sibak)
 
78-Müşterek konusıyla ilgili tefsir alanındaki müstakil kuran ilminin ismi nedir?78-El-vücuh ve'n- nezair.
 
79-Arap dilinde zıt iki anlama sahip olan kelimeye ne denir?79-Mütezâd veya zıdd lafız.İlgili olguyada tezad denir.Çoğulu ise ezdâddır.
 
80-Müşterek ve mütezad hangi anlamlara hasredilmiştir?80-Müştereki zıddın dışındaki farklı anlamlara mütezad ise sadece zıd anlamlara hasredilmiştir.
 
81-Müstezad kelimelerin ortaya çıkmasında etkin olan sebepler nelerdir?81-lehçe farklılığıpsikolojik ve sosyal şartlariştikak olgusudilsel gelişim
 
 
82-Atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki deneyim ve gözlemlerine dayalı düşüncelerini değişmez kalıp ve klişeleşmiş özlü sözlerle öğüt ve hüküm içerecek biçimde yansıtan halleri açıklamak ve örneklemek amacıyla kullanılan anonim özdeyişe ne denir?82-Mesel
 
83-Meselin en önemli özellikleri nelerdir?83-• lafzının kısa anlamının doğru olmasıkendisinin yaygın ve anonim olmasıformunda değişme klişe olması
 
84- meselin yeni bir durum için söylenmesine ne denir?84- darbı mesel
 
85-Arap edebiyatında meseller yapısına göre kaça ayrılır?85-• sair mesekıyasi meselhurafi mesel
 
86-Arap atasözlerini karşılayan meseller nelerdir?86-Sair mesel
 
87-Soyut kavramları tasvir, teşbih ve temsil yoluyla açıklayan uzun tasvire ne denir?87-Kıyasi mesel
 
88-İnsan dışındaki varlıkların dilinden aktarılan ve eğitime, ahlaki ders ve öğüt verme veya mübah ve latife amacıyla kurgulanmış küçük sembolik hikayelere ne denir?88-Hurafi mesel
 
89-kurandaki mesel çeşitleri nelerdir?89-• sarih meselgizli meselmürsel mesel
 
90-mesel lafzı kullanılarak teşbih yoluyla yapılan mesellere ne denir?90-Sarih mesel
 
91-Mesel lafzı kullanılmadan bir durumu bir niteliği veya bir olayı ya doğrudan Ya da isti'are ve kinaye yoluyla veciz bir şekilde anlatan mesel türüne ne denir?91-Gizli mesel
 
92-teşbih unsuru olmaksızın çok veciz bir lafzın:yoğun bir anlamla ortaya konan bir kısım ayetlerin vecize gibi değerlendirmesine ne denir?92-Mürsel mesel
 
93-Yan anlamlı kelimelerle ilgili terimler nelerdir?93-• mecazmecaz -i mürselisti'arekinaye
 
94-müterakib kelimelerin özellikleri nelerdir?94-Yakınanlamlı kelimelerdir.farkları tespit edilerek kullanılmalıdır.
الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,109 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası