Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netالصرف و النحو - DİLBİLGİSİDil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف

Mesaj icon Konu: Dilbilgisi Tabirleri

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
administrator
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 337

Alıntı administrator Cevapla bullet Konu: Dilbilgisi Tabirleri
    Gönderim Zamanı: 07Ocak2007 Saat 14:12

Eski forumda bir üyemizin paylaşmış olduğu "Dilbilgisi Tabirleri" içeriğini aşağıdan takip edebilirsiniz:

hemze harekeli elif (harekesi yoksa uzatan elif’tir)
harf-i med uzatan harf (ler)
harf-i târif isimlerin başına gelen belirtme edatıdır (ال), kelimenin sonundaki tenvini düşürür
marife belirli bir nesneyi gösteren isim (başında harf-i tarif olan isimler, alemler [özel isim], zamirler, ism-i mevsuller, ism-i işaretler, marife isme muzaaf olan isimler)
nekra belirsiz bir nesneyi gösteren isim (başında ال bulunmayan ve diğer marife şartlarını taşımayan isimlerdir; aynı zamanda adedinin bir tane olduğunu belirtir)
müzekker hakikî veya lafzî erkek varlıklara delalet eden kelimeler
müennes hakikî, lafzî veya semaî dişi varlıklara delalet eden kelimeler
müfred tek varlığa delalet eden isim (cümle olmayıp tek kelimeden ibaret olduğunu da belirtir)
tesniye / müsenna iki varlığa delalet eden isim
cemi‘ ikiden fazla varlığa delalet eden isim
cemi‘ müzekker-i sâlim erkek çoğul (müfred-müzekker kelimenin sonuna ون ilavesiyle yapılır)
cemi‘ müennes-i sâlim dişi çoğul (müfred-müennes kelimenin sonuna آت ilavesiyle yapılır)
cemi’ mükesser kırık çoğul (kelimenin müfredinde değişiklik yapılarak elde edilir)
harf yalnız başına bir manâ ifade etmeyen, isim ve fiille birlikte bir anlamı olan kelime
isim zamana bağlı olmadan kendi başına bir manâsı olan kelime
fiil zamana ve şahsa bağlı olarak bir iş ve oluş bildiren kelime (mazi, muzari/istikbal, emir)
fâil özne (fiil cümlesinde bu adı alır)
mef’ul nesne
mef’ûlün bih düz tümleç
mübteda özne (isim cümlesinde bu adı alır)
haber mübtedanın durumuna dair bilgi veren kelime, cümle veya şibh cümleler
izâfet isim tamlaması (bir ismin başka bir isme nisbet edilmesi) (muzaaf ve muzaafun ileyh’ten müteşekkildir)
muzaaf tamlanan (başına ال, sonuna tenvin, tesniye veya cemi’ nûn’u almaz)
muzaafun ileyh tamlayan (daima mecrurdur; belirtisiz isim tamlamasında nekra olarak gelir)
meftûh fetha ile harekeli harf
meksûr kesra ile harekeli harf
meczûm sükunlu harf
ref’ / merfû son harfinin harekesi ötre / damme olan kelime (fâil, mübteda, haber...)
nasb / mansub son harfinin harekesi üstün / fetha olan kelime (mef’ûlün bih, hal ...)
cer / mecrur son harfinin harekesi esre /kesra olan kelime (harf-i cer’li isim, m.ileyh...)
câr önüne geldiği ismin sonunu kesralı yapan (harf-i cerler)
şibh-i cümle cümle benzeri (câr ve mecrûr’dan yahut zarftan oluşur)
sıfat / na‘t bir ismi niteleyen kelime
mevsuf / men‘ût nitelenen kelime
i‘rab kelimenin sonundaki harf ve hareke değişikliği
mu‘rab i’raba tâbi kelime (son harfinde değişiklik kabul eden)
mebnî cümledeki konumu ne olursa olsun, son harfinin harekesi değişmeyen kelime
gayru’l-munsarıf sonuna kesra ve tenvin kabul etmeyen, kesra yerine fetha ile mecrur olan isim (memnû mine’s-sarf da denir)
sarf şekil bilgisi, morfoloji (istenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden ilim dalıdır, sadece isim ve fiil kapsamı alanına girer)
tasrîf çekim (bir kelimenin bir şekilden diğer bir şekle konması)
nahiv söz dizimi, sentaks (kelimenin cümle içindeki durumunu ve bu duruma göre i’rabını inceleyen bilim dalıdır)
belâgat meramın iyi suretle düzgün ve sanatlı sözlerle ifadesi
vasıl okurken kelimeler arasında durmayıp, birbirine bağlamak
vakıf okurken durmak, kelimeleri birbirine bağlamayıp ayırmak (kelimenin son harekesi hazfolunur)
ibdâl bir harfin yerine başka bir harf getirmek
idgâm aynı iki harf yan yana gelirse, kolay okuyup yazmak için bu iki harfi bir harf olarak yazıp şeddelemek
izhâr aynı iki harf yan yana geldiğinde şeddelemeden ayırmak
zâid harf kelimeyi meydana getiren kök harflerden başka, çeşitli sebeplerle kelimelere ilave edilen harf /-ler
mutasarrıf çekim kabul eden isim (müfred iken müsenna, cemi‘ yapılabilmesi gibi)
gayr-ı mutasarrıf çekim kabul etmeyen isim
câmid hiçbir kelimeden türememiş isim
müştâk bir fiilden veya başka bir isimden türemiş isim
alem özel isim
ma’lûm işi yapanın belli olduğu, faili zikrolunan fiil
meçhul işi yapanın belli olmadığı fiil
lâzım geçişsiz fiil (failin yaptığı iş kendi üzerinde kalan; kimi, kime, neyi, neye gibi sorulara ihtiyaç hissettirmeyen fiiller) (mef’ulün bih’ini ancak harf-i cer yardımı ile alır)
müteaddî geçişli fiil (failin yaptığı iş kendi üzerinde kalmayıp başkasına etki eden, yani cümlenin anlamının tamamlanması için nesneye ihtiyaç duyan fiiller) (mef’ulün bih’ini doğrudan doğruya -harf-i cer’siz- alır)
mücerred kök (aslî) harflerinden ibaret olan fiil
mezid kök harflere bazı ekler getirilerek yapılan fiil
gâib üçüncü şahıs (yanımızda ve karşımızda bulunmayan müzekker)
gâibe üçüncü şahıs (yanımızda ve karşımızda bulunmayan müennes)
muhâtab ikinci şahıs (kendisiyle konuşulan müzekker)
muhâtaba ikinci şahıs (kendisiyle konuşulan müennes)
mütekellim birinci şahıs (konuşan müzekker veya müennes)
sülasi kökü üç harfli fiil
rubai mücerred kökü dört harfli fiil (ilavesiz)
rubai mezid dört harfli (sülasi fiile bir harf ilavesiyle)
humâsî beş harfli (sülasi fiile iki harf / rubai mücerred fiile bir harf ilavesiyle)
sudâsî altı harfli (sülasi fiile üç harf / rubai mücerred fiile iki harf ilavesiyle)
sahih fiil illet harfi bulunmayan
mu’tel fiil illet harfli fiil
ism-i fâil etken sıfat-fiil (fiilden türeyip, işi yapanı gösterir)
ism-i mef’ul edilgen sıfat-fiil (fiilden türeyip, yapılan işten etkilenen kişi veya nesneyi gösterir)
ism-i maksûr sonunda elif-i maksûre (ي şeklinde yazılmış elif) bulunan ve sondan bir önceki harfinin harekesi fetha olan isim
ism-i menkûs son harfi ي olup, sondan bir önceki harfinin harekesi kesra olan isim
ism-i memdûd son harfi hemze ve bir önceki harfi zâid elif olan isim
sâlim fiil aslî harflerinde illet harfi, hemze ve şeddeli harf bulunmayan fiil
mehmûz fiil aslî harflerinden biri hemzeli olan fiil
muzaaf fiil son iki harfi aynı olup, idgam yapılarak şeddelenmiş fiil
misâl fiil aslî harflerinden birincisi “vav” veya “yâ” olan fiil
ecvef fiil aslî harflerinden ortadaki illet harfi olan (elif, vâv, yâ) olan fiil
nâkıs fiil aslî harflerinden sonuncusu illet harfi olan fiil
lefif fiil aslî harflerinden ikisi illet harfi olan fiil
emir bir işin yapılmasını istemek
nehiy bir işin yapılmamasını istemek, yasaklamak (olumsuz emir) (misal: tembellik yapma!)
nefy olumsuzluk (misal: tembellik yapmıyor)
câmid fiil (donuk fiiller) yalnızca bir zamanı veya bir / birkaç şahsı bulunan fiiller
taaccüb fiilleri bir şey karşısında duyulan hayret ve şaşkınlığı anlatan camid isimler
masdar iş ve oluşu, şahsa ve zamana bağlı olmadan anlatan kelime
sıfat-ı müşebbehe ism-i fâil nev’inden olup, türediği fiilin ifade ettiği güzellik, çirkinlik, sakatlık ve kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden müştak kelime (genellikle lazım fiilden türetilir)
ism-i tafdîl (üstünlük sıfatı) renk, şekil ve sakatlığa delalet etmeyen, vasıfları ve nitelikleri aynı olan iki şeyi mukayese eden veya bir varlıktaki bir vasfın başka varlıklardan daha üstün olduğunu gösteren isim (fiilden türetilir)
ism-i tasgîr (küçültme ismi) küçüklük ve azlık ifade etmek, sevgi veya hor görmeyi ifade etmek için kullanılan isim (isimden türetilir)
ism-i mensûb bir yere, bir aileye, bir mesleğe, bir din veya mezhebe yahut herhangi bir şeye mensub olmayı bildiren, isimden türeyen ve sonu (mâkabli meksur) “çift yâ”lı isim
ism-i zaman ve mekân bir fiilin vukû bulduğu yeri ve zamanı gösteren isim (fiilden türetilir)
ism-i âlet âlet ismi (işlediği işi ifade eden fiilden yapılır; müteaddî-sülasî fiilden türetilir)

 Düzenleyen administrator - 02Ekim2007 Saat 16:26
IP
takma42
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 04Aralık2006
Konum: Hatay
Gönderilenler: 0

Alıntı takma42 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Şubat2007 Saat 11:50
bu eğitim dökümanımı paylaşıma sunuyorum kolay gelsin
 
 
İSİM CÜMLESİ

         Daha önceki dersimizde isim cümlesinin nasıl kurulduğunu örneklerle açıklamıştık.

Şimdi tekrar hatırlayalım:

           * İsim cümlesi isim ile başlar:      القلم   طويل 

                        İsim

 

    * İsim cümlesinin isim kısmına, yani isim cümlesinin öznesine Arapça’ da mübteda denir.                                             القلم    طويل

                                                   Mübteda

                                                   Maarife

    * Mübteda maarifedir. Yani belirli bir kelimedir. Yani  ال   takısı almış bir kelimedir.

    * İsim cümlesinin yüklemine Arapça’da haber denir.    القلم طويل

                                                        Haber

                                                                                               Nekira

    * Haber nekira bir kelimedir. Yani belirsizdir. Yani   ال   takısı almamış bir kelimedir.

 

     *  İsim cümlesinde, mübteda ve haber arasında cinsiyet bakımından uyum vardır:

* Mübteda,  müzekker (erkek)    ise haber de müzekker,

                        * Mübteda,  müennes (dişi)   ise haber de müennestir:

 

        اَلطِّفْلُ صَغِيرٌ  Görüldüğü gibi  mübteda olan الطفل  kelimesi müzekker olduğu için, haber olan صغير  kelimesi de müzekkerdir.

           الطفلة صغيرة Mübteda olan الطفلة kelimesi müennes olduğu için,         haber olan صغيرة  kelimesi de müennestir.

           Tren süratlidir.القطار  سريع  

القِطَارُ: Cümle içinde mübtedadır. Maarifedir. Müzekkerdir.
 سَرِيعٌ: Cümle içinde haberdir.  Nekiradır. Müzekkerdir.

         Çiftçi sabırlıdır.  صَابِرٌ الفَلاَّحُ
الفَلاَّحُ: Cümle içinde mübtedadır. Maarifedir, müzekkerdir.
صَابِرٌ: Cümle içinde haberdir. Nekiradır, müzekkerdir.

              Kapı açıktır. مَفْتُوحٌ البَابُ

الباب: Cümle içinde mübtedadır, maarifedir, müzekkerdir.

مفتوح:Cümle içinde haberdir, nekiradır, müzekkerdir.

 

           Hikâye uzundur. طَوِيلَةٌ الحِكَايَةُ

الحكاية: Cümle içinde mübtedadır, maarifedir, müennestir.

طويلة: Cümle içinde haberdir, nekiradır, müennestir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şimdi de,  bu zamana kadar gördüğümüz kelimeleri kullanarak isim cümlesi yapmaya çalışalım. Önce, öğrendiğimiz renklerle nasıl sıfat tamlaması yapacağımıza bakalım:

         Sıfat tamlaması yaparken, ilk önce, rengini söyleyeceğimiz nesneyi veya ismi yazıyoruz. Daha sonra da nesnenin rengini yazıyoruz: Kırmızı kalemقلم احمر             Fakat burada tamlama yaparken tekil olan isimler için müennes ve müzekker uyumlarına dikkat ediyoruz. İsim müennes ise renk de müennes, isim müzekker ise renk de müzekker olmalıdır. Beyaz araba   سيارة  بيضاء

                                                   Beyaz ev      بيت ابيض                      CÜMLELERİMİZE GEÇELİM:

Pembe okul büyüktür.

         Cümlesi için, önce isim cümlesinin mübtedasını oluşturacağız. Bunun için mübtedayı, maarife(belirli) olarak yazacağız:   المدرسة  الوردية

          Şimdi de, haberini nekira(belirsiz )  olarak getirelim:   كبيرة  (büyük)

          Cümlemizi yazalım: المدرسة  الوردية   كبيرة

                                            büyüktür            pembe              okul

 

    Beyaz  tavşan  güzeldir.                         الارنب الابيض جميل

        2          1             3                                               3            2                   1

 

 

    Sarı   köpek   küçüktür.    الكلب  الاصفر  صغير          

    2    1              3                                              3                   2               1

       

 

     Esmer   kız   öğrencidir.     الطفلة  السمراء  تلميذة          

         2          1            3                                            3                  2                   1

 

 

      Kumral   kadın   öğretmendir الامرأة الشقراء  معلمة        

2              1                3                                     3                  2                 1

 

 

      Siyah   araba   yenidir.               السيارة   السوداء  جديدة     

2         1              3                                          3                   2                    1

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,063 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası