Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Erzurum İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüErzurum İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: Erzurum - Atatürk Üniversitesi İLİTAM açıldı.

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Konu: Erzurum - Atatürk Üniversitesi İLİTAM açıldı.
    Gönderim Zamanı: 03Haziran2010 Saat 00:11

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA

UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;

a) ATAUZEM: Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü,

b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

c) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programını,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ifade eder.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 03Haziran2010 Saat 00:11

İKİNCİ BÖLÜM

Program, Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

 

Program

MADDE 5- (1) İLİTAM Programı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve ATAUZEM işbirliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

(2) Programın amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

Başvuru, kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 6- (1) İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilahiyat önlisans programı veya ilahiyat meslek yüksek okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak sosyal bilimler önlisans diploması almış olmak,

b) Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,

(2) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

(3) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmelerinde, DGS-Sözel puanına 100’lük sisteme göre hesaplanmış önlisans programı diploma notunun eklenmesi ile elde edilen, “Yerleştirme Puanı” esas alınacaktır.

4) Öğrencilerin önlisans programı mezuniyet notlarının 4’lük sistemden 100 lük sisteme çeviriminde, Yükseköğretim Kurulunun ekte bulunan çevirim tablosu dikkate alınacaktır.

 

 

Kayıt için istenilen belgeler

MADDE 7- (1) İLİTAM programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Önlisans diplomasının veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesinin aslı,

b) Önlisans Not döküm (Transkript) belgesinin aslı

c) Dikey geçiş sınav (DGS) sonuç belgesi,

ç) Öğrenci katkı payının ve öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir makbuz,

d) Üniversite tarafından hazırlanan yerleştirme belgesi,

e) Üniversiteye kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen diğer belgeler,

 

Kayıt hakkını kaybetme

MADDE 8- (1) Kesin kayıtlarla ilgili olarak bu Uygulama Esaslarında belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

 

Kayıt iptali

MADDE 9- (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.

 

Kayıt yenileme

MADDE 10- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılı/yarıyılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci katkı payını ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 03Haziran2010 Saat 00:12

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim, Dersler, Yeterlikleri Tamamlama, 

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

 

Öğretim esasları

MADDE 11-  (1) İLİTAM programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir. Program yarıyıl esasına göre yürütülmekle birlikte İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı ile yıl esası da uygulanabilir.

b) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır. Üç dersten fazla dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler, ikinci sınıftan ders alamazlar.

c) Gerek birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf derslerinden gerekse üçüncü ve dördüncü yarıyıl/ikinci sınıf derslerinin bir kısmından ya da tamamından başarısız olan öğrencilere iki yıllık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indiren öğrencilere iki yıllık bir ek süre daha verilir. Öğrenciler, ek süreler içinde bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. İkinci ek süre sonunda başarısız oldukları derslerin sayısı üç veya daha az olan öğrenciler, kayıt yeniledikleri sürece, öğrencilik haklarından yararlanmamak şartıyla, sınırsız sınav hakkına sahiptirler.

 

Dersler

MADDE 12- (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.

(2) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans ders programları ve bu derslerin kredi saatleri ilişikte belirtildiği gibidir.

 

Yeterlikleri tamamlama

MADDE 13- (1) Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce açılacak olan bir haftalık "Yeterlikleri Tamamlama Programı"na alınırlar.

(2) Yeterlikleri Tamamlama Programı Atatürk Üniversitesi salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.

 

Sınavlar

MADDE 14- (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu sınavı  ve bir bütünleme sınavı yapılır.

(2) Ara sınavlar internet ortamında, dönem sonu sınavları ise Atatürk Üniversitesi binalarında gözetim altında yapılır.

(3) Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağı ATAUZEM’in önerisi doğrultusunda İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

(5) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

(6) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.

 

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yıl sonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

(3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yılsonu/bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

(4) Geçme notu 100 üzerinden 50’dir.

(5) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

Puanlar

Notlar

Katsayılar

93-100

AA

4.00

85-92

BA

3.50

78-84

BB

3.00

71-77

CB

2.50

64-70

CC

2.00

57-63

DC

1.50

50-56

DD

1.00

49 ve aşağısı

FF

0.00

 

Sınav notuna itiraz

MADDE 16- (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş işgünü içinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve ATAUZEM Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 03Haziran2010 Saat 00:12

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,

 Mezuniyet ve Adres Bildirme İle İlgili Esaslar

 

Muafiyet

MADDE 17- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

 

Kayıt dondurma

MADDE 18- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

 

İlişik kesme

MADDE 19 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:

a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen birinci iki yıllık ek süre sonunda en az altı dersten, ikinci iki yıllık ek süre sonunda ise en az dört dersten başarısız olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

ç) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl/yıl üst üste kayıt yenilememiş olması.

 

Mezuniyet

MADDE 20- (1) İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.

(4) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.01-3.50 olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Adrese bildirme

MADDE 21- (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 03Haziran2010 Saat 00:12

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Öğretim giderleri 

MADDE 22 – (1) İLİTAM Programına kesin kayıt yaptıran öğrenciler cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı ile öğretim giderleri ücretlerini öderler.

(2) Cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkı payı, İlahiyat Fakülteleri birinci öğretim programı öğrencilerinin ödeme koşullarına tabidir.

(3) Öğretim giderinin miktarı ve ödeme koşulları, her öğretim yılı için Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenir.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 03Haziran2010 Saat 00:13

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Uygulama Esasları 2010–2011 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini ATAUZEM Müdürü  ve İlahiyat Fakültesi Dekanı birlikte yürütür.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 03Haziran2010 Saat 00:14
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI
 
 
1. YIL
1.      YARIYIL
2.      YARIYIL
Dersin Adı
T+U
Kredi
Dersin Adı
T+U
Kredi
Kuran Okuma Ve Tecvit I
3+0
3
Kuran Okuma Ve Tecvit II
3+0
3
Tefsir Usulü
2+0
2
Hadis Usulü
3+0
3
Hadis Tarihi
3+0
3
Tefsir Tarihi
2+0
2
İslam Tarihi
2+0
2
Kelam I
2+0
2
İlkçağ Felsefesi Tarihi
2+0
2
İslam Felsefesi Tarihi
2+0
2
Din Psikolojisi
2+0
2
Din Eğitimi I
2+0
2
Mantık
2+0
2
Arapça II
2+0
2
Arapça I
2+0
2
İslam Hukuk Usulü II
2+0
2
İslam Hukuk Usulü I
2+0
2
İslam Mezhepleri Tarihi I
2+0
2
 
 
20
 
 
20
 
 
 
 
 
 
2.  YIL
3.      YARIYIL
4.      YARIYIL
Türk İslam Edebiyatı
2+0
2
Hadis
3+0
3
Tefsir
3+0
3
Din Sosyolojisi
2+0
2
Din Eğitimi II
2+0
2
Dini Danışma Ve Rehberlik
2+0
2
Kelam II
2+0
2
Dinler Tarihi II
2+0
2
Yeniçağ Felsefesi
2+0
2
İslam Ahlak Felsefesi
2+0
2
Tasavvuf I
2+0
2
Kuran Tercüme Teknikleri
2+0
2
Din Felsefesi I
2+0
2
Tasavvuf II
2+0
2
İslam Hukuku I
3+0
3
İslam Hukuku II
3+0
3
İslam Mezhepleri Tarihi II
2+0
2
Din Felsefesi II
2+0
2
 
 
20
 
 
20
http://ilitam.atauni.edu.tr/sayfa.aspx?sayfaId=32
IP
vahiy
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 25Kasım2008
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 44

Alıntı vahiy Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 12Haziran2010 Saat 18:55
dersler çok iyi değil mi arkadaslar
"Sen yazmazsan,Ben yazmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?"
IP
global
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05Nisan2009
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 260

Alıntı global Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 13Haziran2010 Saat 01:17
Yanlış görmediysem Atatürk ünv. nin ders geçme notu 100 üzerinden 50.Acaba formasyon durumu ne?
IP
vahiy
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 25Kasım2008
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 44

Alıntı vahiy Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Haziran2010 Saat 19:59
skaryanın not geçme sistemı nasıl kardesm biliyomusunuz..
 
 erzurum bana çok iyi geldi walla..
"Sen yazmazsan,Ben yazmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?"
IP
global
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05Nisan2009
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 260

Alıntı global Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 15Haziran2010 Saat 11:19
 Sakaryanınki 70.Ama çan eğrisi varmış.Arkadaşlar Erzurum a nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz?İstanbul a çok uzak.Aslında 50 olması çok güzel.Diğerlerinden henüz galiba bir açıklama yok.
IP
vahiy
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 25Kasım2008
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 44

Alıntı vahiy Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 15Haziran2010 Saat 11:50
çan eğrisi nedir ki ?erzurum uzak ewt ama yılda  2 defa gidip geleceksin bence gitmeye değer..
"Sen yazmazsan,Ben yazmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?"
IP
beyto26
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 22Eylül2008
Gönderilenler: 86

Alıntı beyto26 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 15Haziran2010 Saat 23:35
erzurumun dersleri çooook hoşuma gitti.inşallah ban allah erzurum ünv.nasip eder.çünkü bu sene 4.senem bana dau ederseniz sevinirim.
IP
vahiy
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 25Kasım2008
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 44

Alıntı vahiy Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 16Haziran2010 Saat 20:56
inşaalah kardesm bende istşyorum nasipse inşaalah birbirimize dua edelim inşaalah bu mübarek aylarda
"Sen yazmazsan,Ben yazmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?"
IP
laz imam
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 26Eylül2009
Konum: Ordu
Gönderilenler: 108

Alıntı laz imam Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 11Temmuz2010 Saat 03:39
sakarya ilitam ile birebir örtüşüyor.dersler aynı.not sistemi aynı
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,098 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası